Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23° Jaargang.

1908. - 41.

DE INGENIEUR.

751

Orgaan

VAN HET KON. INSTITUUT VAN INGENIEURS - VAN DE VEREENIGING VAN DELFTSCHE INGENIEURS,

Wiimm owlll ai ie Mint en ie «hom ni Opiare Worta en HiinrkiU.

Het Konlnklük Instituut Tan Ingenieurs en de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs stellen zioh in geenen deele verantwoordelijk voor de denkbeelden in de onderscheiden

bijdragen ontwikkeld of toegelioht.

Commissie van Toezicht: W. F. Leemans c. i., oud-hoofdinspecteur-generaal van den Rijks-Waterstaat, te 's-Gravenhage, president; E. H. Stieltjes c. i., lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, te 's-Gravenhage, secretaris; J. G. Duxhoorn w. i., hoogleeraar in de Werktuigbouwkunde aan de Technische Hoogeschool, te Delft.

Verantwoordelijk Hoofdredacteur: R. A. vah Samdick o. i.

Prijs pen Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland ƒ 10.—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling. ... - 15.— Men abonneert zich voor een jaargang (1 Jan.—31 Deo.). Over het bedrag der abonnementen in Nederland wordt

halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers, Binnenland, 50 cents. — Buitenland, 60 cents. — Bewijsnummers 25 cents.

Verschijnt eiken Zaterdag.

Stukken en mededeelingen, boeben, brochures, enz. te richten aan den Hoofdredacteur; Diligeniia, Lange Voorhout, te 's-Gravenhage. [Telephoon: 2170).

Voor Abonnemkntkn zich te wenden tot de Admini* RHim van dil Blad, PaveljoenSglacht No. 17 & 19 te 's-Gravenbrige.

Advertkntien in te zendon aan de Administratie van dit Blad, Paveljoensgracht No, 17 & 19, te's-Gravenhagc, f. j. bel1nfante, voorheen a. d. SCHINKEL. (Tolephoon 2036).

Afzonderlijke Nummers worden — voor zoover de voorraad strekt — het eerst aan Abonnès geleverd.

's-Gravenhage, 10 October 1908.

Prijs der Advertentiën:

Per regel / 0.25

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Advertentiën van Aanbestedingen f 0.15 per regel.

Idem bij 2e en 3e plaatsing / 0.10 per regel.

By abonnement op Advertentiuii worden bewysnummers

gratis toegezonden. Over het bedrag der Abonnementen op advertentiën

wordt driemaandelijks beschikt.

INHOUD.

Officieel: Kon. Inst. van Ingenieurs: Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie : Vergadering op 24 Oct. 1908. — De Kon. Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens, Firma J. J. Beijnes te Haarlem. Voordracht van J. J. Beunes (met plaat).

Redactioneel: Hulde aan wijlen Dr. W. C. H. Staring, door R. A. vanSandick (met portret). — Rentabiliteit van Elcctriciteitsfabriekcn, door K, J. Singels. — Ketelexplosie op het stoomschip tPahud" der Kon. Paketvaart-Maatschij, op 19 April lOüfi, door A. Korving {met ajbeeldingen). — Uit het verslag van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing over 1907. — Ingezonden stukken: Eonigo beschouwingen over commutatie, door C. L. R. E. Mengeb. — Boekbespreking: Elektr. Zeitscln-it't afl. 40; Beton & Eisen, Heft 12; Beknopt verslag der S. S. iu NedVIndië over 190G, door K. — Proeftochten en tc water gelaten schepen: Zeewaardige zuiger rPo". — "Weerkundige waarnemingen. — Rivierberichten. — Blnnenlandsche berichten. — OfÏH ieele berichten. — Offlcieele berichten uit Indië. — Personalia. — Vereeniging van Delftsche Ingenieurs : Lyst van boekwerken van wege de Vereeniging uitgegeven en voor het publiek beschikbaar gesteld. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkfngen. — Errata.

Bij dit nummer behoort voor de leden Tan het Kou. IiihI. van Ingenieurs: Bijblad No. £6: Notulen der Negen en twintigste vergadering der Vakafdeeling voor Eleetrotechnieb.

Dit nummer heeft 18 bladzijden. Bij dit nummer behoort een plaat.

OFFICIEEL GEDEELTE.

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.

Yafakdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie.

Vier-en-twintigste Leden-Vergadering met daaraan verbonden excursie naar Oud-Beijerland, Numansdorp en Zijpe, op Zaterdag 2 4 October 1908, aan boord van de Stoomboot, die de leden van Numansdorp naar Zijpe zal brengen en waarvoor het uur van vertrek van Numansdorp (Haven), is vastgesteld op circa 11 u. 45 (Amsterd. tijd).

Punten van behandeling:

1°. Vaststelling -van dc Notulen van de Vergadering van 27 Juni 1908. (Zie Bijblad No. 22 van De Ingenieur van 12 September 1908, No. 37).

2". Verslag en Rekening en Verantwoording over het 8ste boekjaar (van 1 Juli 1907—30 Juni 1908).

3». Mededeelingen van het lid H. van 't Hoogerhuys Jr. over «het beetwortelvervoer per tram».

De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij is zoo welwillend zoowel voor heen- als terugreis

voor Rottei'dam (Rosestraat)—Numansdorp een extra-tram en

voor Numansdorp—Zijpe een boot ter beschikking te stellen.

Voor de heenreis is vastgesteld, dat de extra-tram zal vertrekken van het station van de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij Rotterdam (Rosestraat) (op Feijenoord en bereikbaar met lijn 2 van de Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij) om 10 n. 30 (Amsterd. tijd),

terwijl voor de terugreis gerekend wordt op aankomst te Rotterdam (Rosestraat) circa 0 uur (Amsterd. tijd).

Met het oog op de maatregelen, die te treffen zijn voor het dejeuner, dat de Vakafdeeling aan boord op de heenreis den leden zal aanbieden, worden de leden, wanneer zij aan de Vergadering willen deelnemen, verzocht dit vóór of hoogstens op den 19den October ter kennis-te brengen van den Penningmeester A. H. W. van der Vegt c. i., Den Haag, Sweelinckstraat 21, waartoe aan de leden een briefkaart ter onderteekening werd toegezonden.

Het Bestuur der Vakafdeeling:

J. J. s'Jacob, President. G. H. de Vries Broekman,

Secretaris.

Amsterdam, , innc

— September 1908.

De Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens, firma J. J. BEIJNES te Haarlem.

Inleiding tot een bezoek aan die fabriek van de Vergadering der Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie op 27 Juni 1908,

door den heer

J. J. BEIJNES.

(Met een plaat).

Enkele weken geleden werd mij door uwen Secretaris, Prof. Franco, het verzoek gedaan of onze firma zich bereid zoude willen verklaren om de leden van het Koninklijk

Sluiten