is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs- van de vereeniging van Delftsche Ingenieurs jrg 48, 1933, no 37, 15-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15-9-1933

De Ingenieur no. 37. Algemeen gedeelte 37.

A. 325

Foto K.L.M.

De Haven van Rotterdam, gezien in vogelvlucht van oost naar west. Op den voorgrond even de Persoonshaven, dan de Binnen- en Spoorweghaven; de Rijn- en de Maashaven, met lmks boven, de Waalhaven. Aan de rechterzijde in het midden de westpunt van het Noordereiland, de rivier de Maas met

boven even rechts uit het midden, het complex der nieuwe Merwe-haven. Wanneer zal men in het havenbeeld kunnen opmerken het reeds zoo lang in discussie zijnd monument voor den genialen schepper van een overwegend en baanbrekend deel dier werken, den onvergetelijken G. J. de Jongh?

In die nieuwe gedaante, van vooral snelle inlichting en oriënteering, bleef gelukkig het aantrekkelijke behouden, hetgeen men van de jongste verschijning, weer iets grooter in formaat en zes bladzijden gevend, de helft foto (één wordt hier overgenomen), de helft tekst, ook gaarne getuigen zal.

Het schutblad teekent Rotterdam overtuigend, maar in te fletse tinten, als centrum van Groot-Brittanje, de Oslostaten, Duitschland, Zwitserland, Noord-Italië en Frankrijk.

Immers een derde van den goederenhandel der vastelandshavens tusschen Duinkerken en Hamburg gelegen, gaat over Rotterdam. De nationale binnenvaart telt aldaar 287 regelmatige lijnen, daarnaast varen Rijnaken van 30001 tot Mannheim, van 2000 t tot Straatsburg en van 1200 t tot Bazel, en vormt Rotterdam eveneens een sterke magneet voor het spoorwegtransport. De perfecte outillage (96 drijvende kranen, van 3—20 t; 25 laadbruggen; 4 kolentippen; 26 drijvende graanelevateurs, uurcapaciteit 300 t; 250 walkranen; drijvende dokken tot 46.000 t; enz.) voor massagoederen is een jarenoude reputatie van de Maashavens; de stukgoederenbehandeling en de belangen der vaste lijnen worden allerminst verwaarloosd.

In 1932 was 58% van de totaal binnengekomen 14.9 millioen netto-toninhoud der zeeschepen gevuld met stukgoed-lading; van de 31 km kademuur in de haven waren 25 km ten dienste der regelmatige lijnen, 110 in

^Achter de kaden staan 369.000 m2 gesloten loodsen, waaronder met de meest moderne speciale inrichtingen.

Eindelijk, en dit is van de meeste beteekenis, zijn sinds 1 Juli 1933 de haventarieven omlaag gebracht en meer rationeel gemaakt. Op voldoende wijze?

Moge in een spoedig volgende publicatie, de voortvarende Directeur van het havenbedrijf, ir. N. Th. Koomans, kunnen vertellen van opleving en van tijdige doelmatige technische en economische aanpassing aan blijkende behoeften. C.

OFFICIEELE BERICHTEN.

Nederland.

Bij Kon. besluit is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden, de reserve-majoor G. A. Meyeb, van het regiment genietroepen.

(Bij het drukken voor De Ingenieur no. 36 van het uittreksel der lijst van onderscheidingen dd. 31 Augustus was deze naam helaas uitgevallen).

Bij Kon. besluit van 30 Augustus j.1. is met ingang van 15 September 1933 tijdelijk voor een proeftijd van één jaar benoemd tot hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen Veenhuizcn, ir. J. L. M. Wijers, te 's-Gravenhage.

PERSONALIA

Ir. B. J. Blom, is benoemd tot procuratiehouder bij de Nederlandsche Cement-handelmaatschappij N.V.

Ir. John Gaillard, is op 12 September 1933 aan de technische hoogeschool te Delft gepromoveerd tot doctor in de technische wetenschap op stellingen en proefschrift: „A study of the fundamentais of industrial standardization and its practical application, especially in the mechanical field."