Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54e Jaargang Nummer 18 — 5 Mei 1939

A. 177

DE INGENIEUR

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VAN OPENBARE WERKEN EN NIJVERHEID Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs

Het Kon. Inst. v. Ingenieurs en de Ver. v. Delftsche Ing. stellen zich niet verantwoordelijk voor de denkbeelden in de onderscheiden bijdragen omwikkeld en toegelicht

Commissie vanToezicht: dr. ir. G. W. VAN H EUKELOM, oud-hoofding., chef van den dienst van Weg en Werken bij de Ned. Spoorw. te Utrecht, voorzitter; jhr. ir. C. E. W. VAN PANHUYS, oud-directeur van het Rijksbureau voor de ontwatering te 's-Gravenhage, secretaris: prof. dr. ir. G. H. VAN MOURIK BROEKMAN, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft.

Redactie:

Verantwoordelijk hoofdredacteur: ir. WOUTER COOL; Plaatsvervangend hoofdredacteur: ir. H. SANGSTER. — Vaste medewerker in Ned. Indië: prof. ir. C. G. J. VREEDENBURGH te Bandoeng. Redactie-Adres: Prinsessegracht 23, 'S-GRAVENHAGE, Tel. 117692

Prijs per jaarg. franco per post: Voor Nederland en West-Indië ƒ20.—, voor Ned. Oost-Indiëen het Suitenl. ƒ22.50. Men abonneert zich voor een jaarg. (1 Jan.—31 Dec.)

Afzonderlijke nummers: Binnenland ƒ0.50, Buitenland ƒ0.55.— Advertentiën per regel ƒ0.50, boven 500 regels reductie volgens speciaal tarief. Voor administratie, abonnementen en advertentiën: NV. A. OOSTHOEK'S Uitgevers Maatij, Domstraat 1—3, UTRECHT. Telefoon 10860, Giro No. 35973

A. ALGEMEEN GEDEELTE 18.

INHOUD: Agenda van Vergaderingen. — Vermindering der IJsperioden op de Nederlandsehe rivieren sinds 1879. Invloed zonnevlekken op ijsvorming, door dr. ir. J. van Veen — Berichten van allerlei aard: Intreerede van prof. dr. R. de Laer Kronig. Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. 10e zitting van de „Commission Internationale de 1'Eclairage", Scheveningen, 12—21 Juni 1939. The Smithonian-Institution 1937. — Ingezonden stukken: Techniek en Nederlandsehe Taal, IV, door ir. K. Bollengier, met naschrift van de Redactie. Het electriciteitsverbruik per inwoner, ■door ir. K. H. Haga. — Boekennieuws: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg, door He. Verheuliana, door He. — Personalia. — Vereeniging van Delftsche Ingenieurs: Ontneming van onderwijsbevoegdheid aan Delftsche ingenieurs. Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. — Programma van Vergaderingen: Kon. Instituut van Ingenieurs. Zomeruitstap naar Kopenhagen en Oslo, 10—16 Juni 1939. Afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde. Excursie naar den bouw van de bruggen bij Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht op 23 Mei 1939. Afdeeling voor Gezondheidstechniek, Excursie naar het M. S. „Oranje" op 17 Mei 1939.

AGENDA VAN VERGADERINGEN.

17 Mei 1939. Excursie van de Afdeeling voor Gezondheidstechniek. (Zie blz. A. 184).

23 Mei 1939. Excursie van de Afdeeling voor Bouwen Waterbouwkunde. (Zie blz. A. 184).

5—8 Juni. 1939. Excursie van de Afdeeling voor Petroleumtechniek naar Frankrijk. (Zie blz. A. 164 en blz. A. 174).

9— 10 Juni 1939. Vergadering van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs te Hengelo (O).

10— 16 Juni 1939. Zomeruitstap van het Kon. Instituut van Ingenieurs naar Kopenhagen en Oslo. (Zie blz. A. 78, blz. A. 142, blz. A. 176 en blz. A. 184).

Vermindering der IJsperioden op de Nederlandsehe rivieren sinds 1879.

Invloed zonnevlekken op ijsvorming

door

dr. ir. J. VAN VEEN.

De vraag doet zich wel eens voor, in hoeverre ons huidig klimaat tot stremmingen van de scheepvaart door ijsbezetting aanleiding geeft. Bijgaande figuren geven hierop een antwoord voor zoover de Waal betreft gedurende het zestigjarig tijdperk sedert 1879.

Zij werden samengesteld aan de hand van de gegevens voorkomende in de Verslagen der Openbare Werken.

Als bepaalde rivier is de Waal genomen; de stremming op de overige rivieren, als Lek, de Merweden, Nieuwe Maas enz. vertoont af en toe wel kleine afwijkingen van die op de Waal, doch van veel beteekenis is dit niet.

De gegevens vóór 1879 zijn helaas niet betrouwbaar. Wel komen in de oudere verslagen enkele malen vermeldingen van ijsstremming voor, doch niet regelmatig. Na 1879 zijn de vermeldingen betrouwbaarder en wordt ook, indien in een winter geen stremming heeft plaats gehad, hiervan melding gemaakt.

Fig. 1 geeft met zware lijnen den duur der scheepvaartstremming op de Waal duidelijk weer. Onmiddellijk valt

in de figuur op, dat deze stremming thans niet meer zoo veelvuldig voorkomt als vroeger. Het jaar 1910 vormt ongeveer een grens.

DR'JFUS EN STREMMING SCHEEPVAART OP DE. WAAL

DR'JFUS

STREMMING

W////A 6EM, MAANDEL'JKSGHESTREMMING 1879/80-1908/09 KV\W-;a . . , 1909/10 -I938/J9

Fig. 1.

Sluiten