Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378 Jaargang,

1922. - M 33

DE INGENIEUR.

639

VAN HET KON, INSTITUUT VAN INGENIEURS - VAN DE VEREENIGING VAN DELFTSCHE INGENIEURS.

Weekblad gewijd aan de techniek en de «economie van Openbare Werken en Nijverbeid.

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs eu de Vereeniging van Delftsehe Ingenieurs stellen zich m g»en deele verantwoordelijk voor de denkbeelden in de J onderscheiden bijdragen ontwikkeld of toegelicht.

Commissie van Toezicht: ir. J. C. Dijxhoorn, hoogleeraar in de Werktuigbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, voorzitter; dr. ir. G. W. van Heukelom, hoofdingenieur, chef van den dienst van Weg en Werken bij de Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht, secretaris; jhr. ir. G. E. W. van Panhuys, directeur van het Rijksbureau voor de ontwatering te 's-Gravenhage.

Verantwoordelijk hoofdredacteur: ir. R. A. VAN SANDICK; plaatsvervangend hoofdredacteur: C. J. HÜOIG; vaste medewerker in üed.-lndie: ir. A. BR00TH0FF.

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland 20'

Voor het Buitenland met vooruitbetaling . . „ 25.— Men abonneert zich voor een jaargang (1 Jan.—31 Dec.) Over het bedrag der abonnementen in Nederland wordt halfjaarlijks — per 1 April en 1 October — door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers: Binnenland, 75 cents; Buitenland, 85 cents.

V e r s c h ij n MHJun^ Zaterdag.

Stukken en mededeelingen, boeken, brochures, enz. te richten aan den Hoofdredacteur: Prinsessegracht 23, te's-Gravenhage, (Telephoon: Haag 2670; Telegramadres Koninsting). , _

Voor Abonnementen zich te wenden tot de Adïïinistbatie van dit Blad, Paviljoensgracht No. 17 & 19, te 's-Gravenhage.

Advertentiën in te zenden aan de Administratie van dit Blad, PaviljoensgrachtNo. 17 &10,te 's-Gravenhage. Firma F. J. BELINFANTE, voorheen A. D. SChINKEL. (Telephoon Haag 2286.)

Afzonderlijke Nummers worden — voor zoover de voorraad strekt — het eerst aan Abonnés geleverd.

's-Gravenhage, 19 Augustus 1922.

Prijs der Advertentiën

Per regel f 0.50

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen (boven 500 regels) volgens afzonderlijke overeenkomst.

Bewijsnummers: Binnenland, 50 cents; Buitenland, 60 cents.

Over het bedrag der Abonnementen op advertentiën wordt driemaandelijks beschikt.

INHOUD.

Officieel: Ver. v. Delftsehe Ingenieurs: Aig. Zomervergadering op 2 Sept. 1922 — Kon. Inst. van Ingenieurs: Viering van het 75-jarig bestaan van het Instituut en inwijding van het eigen gebouw; Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw: Vergadering op 1 Sept. 1922; Afd. voor Electrotechniek: Toezending van stukken aan den Redacteur der Afdeeling ; Verslag van de ^delege^dte^ het Instituut bij het eindexamen 1922 der M. T. School te Dordrecht.

Redactioneel: De knik van een staaf, aan de einden en m het midden elastisch gesteund, zoowel wat een uitwijking uit den oorspronkelijken stand, als wat draaiing betreft, door prol. dr. ir. J. H A. Haarman (met afbeeldingen). — Het volkshuisvestingscongres te Semarang 1922, d:or ir. W. J. Burck. - De tweede druk van Rahmenformeln van Kleinlogel, door ir. W. J. Wesselink. — Ter herdenking: f G. C. G. Hohn, door A. Meijer. Statistieke mededeelingen: Opbrengst en vervoer van =poor en Tramwegen. Mei 1922. — Vergadering van den kring 2 (Bandoeng) van de groep Ned.-Indië van het Kon. Inst. van Ingenieurs — Ingezonden stukken: Het uitbalanceeren van snel roteerende machinedeelen, door ir. A. Bargeboer; Electrische hand- oi looplampen, door ir. a. Pot Jzn. - Boekbespreking: Driemaandelijksche mededeeling betreffende de werkzaamheden voor atsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, no. 3, Juli 1922, door tl.; Journal of the Am. Inst. of Electrical Engineers June 192A — Weerkundige waarnemingen. — Rivierberichten. — Offlcieele berichten uit Indië — Personalia. — Open betrekkingen - G-ezochte betrekkingen.

Bij dit nummer behoort voor de leden van het Kon. Inst. van Ingenieurs: Bijblad No 74: Notulen van de 78e vergadering van de Afd. voor Werktuigen Scheepsbouw.

Dit Nummer heeft 16 bladzijden.

OFFICIEEL GEDEELTE.

VEREENIGING VAN DELFTSCHE INGENIEURS.

OPROEPING tot de Algemeene Zomer-Vergadering in de „Stads-Gehoorzaal" te Leiden (Breestraat), op Zaterdag 2 September 1922, des voormiddags ten ICp/j ure.

Onderwerpen ter behandeling: (Art. .28 van het Reglement.)

1°. Vaststelling van de Notulen der Algemeene Vergadering

van 3 September 1921. 2° Verslag van het Beheer over het Vereemgmgsjaar

1921—1922.

3°. Rekening en verantwoording der geldmiddelen van de Vereeniging en van het Studiefonds.

4°. Benoeming van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden tot het nazien van de Rekening en Verantwoording der geldmiddelen en opneming der kas na het einde van het loopende Vereenigingsjaar. .

5° Benoeming van 2 Bestuursleden ter vervanging van de leden ir. A. R, van Loon en ir. P. D. C. Kley, die volgens rooster aftreden en niet herkiesbaar zijn.

6°. Voorstel van het Bestuur om jaarlijks f500 bij te dragen aan het Studiefonds, in afwijking van het besluit, genomen op de Algemeene Vergadering van 13 September 1913, waarbij dit bedrag op f 300 werd bepaald.

7°. Mededeelingen van het Bestuur.

8°. Mededeelingen omtrent den bouw van het nieuwe

Academisch Ziekenhuis te Leiden, door den heer P.

Dekker, Reserve Luitenant-Kolonel der Genie, ingenieur

bij de Rijks-Onderwijsgebouwen. 9°. Mededeelingen omtrent enkele andere te bezichtigen

gebouwen, door het lid ir. G. L. Dbiessen.

Voor de regeling der bijeenkomst is een plaatselijke

/^„™™;oa;ö co-mo^rr-oatoirl wplVfi hftatflfl.t uit de leden irs.:

B. Hoogenboom (Eere-Voorzitter), G. L Driessen (Voorzitter), J. F. Moüthaan (Secretaris-Penningmeester), A. G. Bosman, Cl, G Driessen, W. A. N. Eggink, F. H. E Guljé, P. Hoogenboom, G. H. Meerbdrg, dr. J. Pohlmann, Jos. M. Rademaker, H. Slegt, Fr Stokhüyzen. Na afloop der vergadering heeft een korte bezichtiging van Riinlandshuis en Raadhuis plaats.

Daarna wordt ten 123/4 ure in den foyer van de Stadsgehoorzaal het noenmaal gebruikt; dit wordt den leden door de Vereeniging aangeboden. j Aanvangende l1/? uur worden achtereenvolgens bezichtigd de Hooglandsche Kerk, het Stedelijk Museum, de Lakenhal en het in aanbouw zijnde Academisch Ziekenhuis.

5 uur vertrek naar Noordwijk-aan-Zee, per extra tram,

Sluiten