is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs- van de vereeniging van Delftsche Ingenieurs jrg 42, 1927, no 46, 12-11-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 46 - 1927

1032

nieur 3e kl., ir. M. M. C. Posxo en ir. Gr. C. Hardbnberg, beiden thans tijdelijk belast met de waarneming van die betrekking.

Geplaatst: op het hoofdkantoor de ingenieur le kl., ir. W. vax Wessem, thans toegevoegd aan den Resident van Palembang.

Werkzaam gesteld: als maandgelder bij de Bevloeiingswerken in de afdeelingen Bantam, Batavia en Buitenzorg, ir. J. L. den Daas.

Toegevoegd: aan den Resident van 'Sumatra's Westkust, teneinde met ingang van G November 1927 op te treden als eerstaanwezend Waterstaatsambtenaar in diens gewest, de herbenoemde ingenieur le kl., ir. J. F. van Naerssen; aan liet hoofd der Irrigatie-af deeling Serajoe, met aanwijzing van Poerworedjo als standplaats, de ingenieur le kl., ir. L. J. F. Issels thans toegevoegd aan het hoofd der Irrigatie-afdeeling Serang; aan den Resident van Palembang, de ingenieur le kl., ir. J. H. Blok, thans geplaatst op het hoofdkantoor; aan het hoofd der 4e Waterstaatsafdeeling, teneinde op diens kantoor te worden werkzaamgesteld, de herbenoemde_ ingenieur 2e kl., ir. V. L. de Lannoy; aan het hoofd der Irrigatieafdeeling Pemali—Tjomal, met aanwijzing Van Tegal 'als standplaats, de ingenieur 2e kl., ir. Raden Sarëncat en ir. J. P. Tours, beiden thans toegevoegd aan het hoofd der Irrigatieafdeeling Brantas; aan het hoofd der Irrigatie-af deeling Serang, met aanwijzing van Semarang als standplaats, de ingenieur 2e kl., ir. J. A. Aafjes, thans toegevoegd aan het hoofd der Irrigatie-af deeling Serajoe.

Bepaald: dat de standplaats van den aan het hoofd der Irrigatie-.afdeeling Brantas toegevoegden ingenieur 3e kl., ir. H. Bokhorst, zal zijn Modjokerto inplaats van Malang.

Bij den dienst der Staatsspoor- en Tramwegen.

Benoemd: tot hoofdingenieur-afdeelingschef, ir. A. Tom, hoofdingenieur-a fdeelingschef; tot ingenieur le kl., ir. J. W. Stoll Timmerman Thljssen, ambtenaar van buitenlandsch verlof terugverwacht, laatstelijk ingenieur 2e kl.

Tijdelijk belast: met de waarneming van de betrekking van hoofdingenieur-afdeelingschef, ir. W. M. C. Vermast, ambtenaar ter beschikking, met den rang van hoofdingenieurafdeelingschef, A. Th. van Dapperen, tijdelijk waarnemend hoofdingenieur-afdeelingschef en ir. J. Th. Eschrach, ingenieur le kl.

Bij het Toezicht op de Spoor- en Tramwegen.

Benoemd: tot praktijkingenieur, J. (1. van dek Broek, onclerafdeelingshoofd bij dien dienst.

B ij 'sLands M ij n d i e n s t e n.

Verleend: wegens zesjarigen dienst, acht maanden verlof naar Europa, aan ir. W. Holleman, ingenieur le kl. bij den dienst van den Mijnbouw, werkzaam gesteld bij de Oembilinsteenkolenmijnen, ingaande op 2 Mei 1928.

Bij het Onder wij s.

Belast: met ingang van 2 November 1927, met de waarneming van de betrekking van leeraar bij de Hoogere Burgerschool te Semarang, ir. A. T. dei Groot, thans ingenieur der 3e kl. bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: wegens langdurigen dienst, één jaar verlof naar Europa, aan den leeraar bij de Koningin Wilhelmina school te Weltevreden, ir. J. B. 'Grandjean, met bepaling, dat hij zijn betrekking zal nederleggen op 15 April 1928.

PERSONALIA.

— Tot leden van het Genootschap tot bevordering van natuur-, genees- en heelkunde te Amsterdam zijn benoemd, door de 1ste sectie der wis- en natuurkundige wetenschappen, o. a. ir. V. W. van Goe.ii, jhr. ir. W. Six Jzn, en ir. H. C. King, allen te Amsterdam.

* Ir. H. M. Noordhoorn Boelen, adj.-directeur der Gemeentebedrijven van Heerlen, is, met ingang van 7 November 1927,

benoemd als electroteohnisch ingenieur bij de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

* Ir. P. Barger is, met ingang'Van 15 October 1927, benoemd tot ingenieur bij de firma Leith Murray & Co. te Vancouver B. C, Canada.

* Ir. F. A. E. Begout is thans werkzaam als ingenieur bij Van Leer's Vereenigde fabrieken te Amsterdam.

* Ir. W. Gijzen is thans werkzaam als ingenieur voor den bouw van bruggen bij de Haagwegwerken, Gemeente Delft.

* Mevr. ir. E. O. Einthoven-Zeeman en ir. W. F. Einthoven, ingenieur bij den Radiodienst (P. T. T. dienst) ter standplaats Bandoeng, zullen 16 November 1927 per s.s. „Tabanan" naar Ned.-Indië vertrekken.

* Ir. J. H. Heimbach is, met ingang van 1 November 1927, benoemd tot ingenieur bij het Centraal Normalisatiebureau te 's-Gravenhage.

* Ir. D. Dooremans, voorheen tijdelijk ambtenaar bij de Gemeentewerken van 's-Gravenhage, is benoemd tof ingenieur bij het Centraal Normalisatiebureau te 's-Gravenhage.

* Ir. Ij. M. G. G. Burton, voorheen ingenieur bij de N. V. Beton- en Aanneming-Maatschappij Zuiderhoek, is benoemd tot tijdelijk ingenieur van Gemeentewerken te Eindhoven.

* Ir. Jan A. van der Poll, tot voor kort General Engineer van de Westinghouse Electric & Mfg Co. in de E. S. A., thans leider van de Technische Zaken van de Cia. Westinghouse Electric Internacional, S. A. voor Argentinië, Paraguay en Uruguay, is benoemd tot lid van de Argentijnsche Commissie voor Reglementatie van Installaties en van de Commissie voor Electriciteitsmeters.

* Uitslag der examens aan. de Technische

Hoogeschool.

Bij de aan de Technische Hoogeschool gehouden examens zijn geslaagd voor het ingeuieursexamen voor:

Civiel ingenieur: J. Beckering Vinckers, mr. W. N. Dtnger, A. J. J. Dorrenboom, H. M..J. Hol, D. T. Laurenttus, E. F. van Marle, C. Mulders, J. Regeer, W. F. Stri.tland. C. J. Tuyn, A. van Walraven.

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.

Afdeeling voor Technische Economie.

Dertiende vergadering op Zaterdag 26 November 1927, des namiddags om 2 uur in het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, den Haag. AGENDA.

1. Vaststellen van de notulen der vergadering van 18 Juni 1927. (Bijblad van De Ingenieur No. 27).

2. Vaststellen van de begrooting voor het jaar 1928.

3. Benoeming van een commissie ingevolge art. 19 van het Reglement.

4. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van den Voorzitter en van twee commissarissen.

5. Voordracht van het lid prof. dr. ir. J Goudriaan Jr. over: „De ontwikkeling van de bedrijfsleer als toegepaste wetenschap".

6. Rondvraag en sluiting.

De Secretaris,

3. Goudriaan Jr.

OPEN BETREKKINGEN.

Civiel ingenieur bij Aann.mij. Firma B. F. Boersma. (Zie A dv. in no. 45.) Ingenieur voor Java bij Techn. Importfirma (Zie Adv. in no. 45.) Werkt, ingenieur. (Zie Adv. in no. 45.)

Adjunct-ingenieurs bij de Publ. werken te Amsterdam. (Zie Adv.) Scheik. ingenieur. (Zie Adv.)

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Ingenieur wenscht van betrekking te veranderen. (Zie Adv. inno.44.) Werkt, ingenieur. (Zie Adv.)

Gedrukt b;j Firma F. J. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.