Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRONIEK

GE.ÏLL MAANDBLAD.

/OOR

NEDERLAND ^BO£IE

14PNRl RORFL - CYRIEL BUYSSE - G. D. GRATAMA - JOH. DE MEESTER - ANDRÉ DE RIDDER M VAN ROSSEM W STEENHOFF - PROF. Dr JAN VETH - HOOFDREDACTEUR = ANTHONY STRUIJS

BEHEER EN REDACTIE: 30, C. SPEELMANSTRAAT, 30 DEN HAAG

ABONNEMENTEN:

VOOR HOLLAND EN BELGIË f 15.-

VOOR KOLONIËN EN BUITENLAND . f 17.50

FRANCO PER POST VOOR HOLLAND . . f 16.-

LOSSE NUMMERS ... f l-50

BEHEERDER: ANTHONY STRUIJS DEN HAAG-BRUSSEL

VTor advertentiën wende men zich ,ot het bureau van het blad en tot den Heer J. F. CAMMELBEECK, Stationsdwarsstraat, 9, Utrecht.

ANDRÉ LHOTE, door André De Ridder

Al dikwijls

overtuiging uitgespioken, datwe aan den vooravond van een nieuw klassicisma staan, dat gebruik makend van alle aanwinsten der techniek van het schilderen en uiting gevend aan al onze jongste

wijzen van denken en

voelen, gehoorzamendook aan de verschillende modaliteiten van

heb ik in mijn kunstkronieken de

die evenwichtige gebondenheid.

een zoo veran¬

derde wereld en van een zoo

anders levende menscheid, terug zou keeren naar een klassieke orde en naar die simpele grootheid,

Andre Lhotei - De Haven

dien roerenden eenvoud, welke tot de hoofdzakelijkste kwaliteiten van het klassicisme moeten worden gerekend. Het Impressionnismeis.inzijngroote trekken genomen, een beweging van het loutere gevoel en het onbedwongen,dus verward en verbrokkeld instinct geweest; een

kunst van wakkere, vaak

frisch-rake maar oppervlakkige en

kortstondige indrukken, niet van bezonken en door de rede opgeklaarde en samengehouden aandoeningen;

225

Sluiten