Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave N.V. Uitgevers Maatschappij „EXCELSIOR", Amsterdam, Van Eeghenstraat 189 - Tel. 25243

HOOFDREDACTEUR:

J. S. DA SILVA ROSA

SECRETARIS VAN DE REDACTIE: M. Gaarkeuken.

MEDEWERKERS :

Rabb. M. CoHEN, Rotterdam.

Opperrabb. S. DasbERG, Leeuwarden.

Opperrabb. I. Maarsen, Den Haag.

Rabb. Dr. B. Isr. RlCARDO.

Dr. D. M. SLUYS, Amsterdam.

Mr. D. S. Jessurun Cardozo.

joseph GoMPERS. J. M. HlLLESUM.

Arts M. J. Premsela. Is. Santcroos Dlzn. S. Seeligmann.

Joop W. F. Stoppelman, Londen, en vele anderen.

REDACTIE EN ADMINISTRATIE : Van Eeghenstraat 189, Amsterdam. Telefoon 25243.

LOSSE NUMMERS a 15 ets. VERKRIJGBAAR BIJ DEN JOODSCHEN BOEKHANDEL TE AMSTERDAM.

ABONNEMENT:

ƒ3 — per half jaar, bij vooruitbetaling verhoogd met 20 ets. incasso. Voor het buitenland ƒ5.— per half jaar.

INHOUDSOPGAVE:

Ons afscheid.

f^^L Blijvende indrukken.

J. H. Sohlberg : Verslaafdheid aan Rasjie's verklaring

bij Talmoedbeoefening. Benzion J. Hirsch : In memoriam Dr. J. H. Dünner. Drs. E. A. M. Spyer: Heeft de paling schubben en

vinnen?

S. A. van Witsen : Kalender en ^tijdrekening. A. van Son: Een „bazuingescnal". J. S. d. S. R. : Boekbespreking.

E. F. Monossohn: Het geestelijk en economisch leven der Joden in het vervaltijdperk van den Poolschen staat.

ONS AFSCHEID

De economische crisis, die reeds zoovele cultureele waarden heeft vernietigd is oorzaak, dat ook wij onzen arbeid — hopenlijk tijdelijk — moeten staken. Na dit nummer zal „De Vrijdagavond" voorloopig niet meer verschijnen. Met groot leedwezen leggen wij de taak, die ons zoo lief was, neder. Gedurende het bijna negenjarig bestaan van ons blad hebben wij getracht, het Nederlandsche Jodendom bekend te maken met de Joodsche historie, cultuur, wetenschap en poëzie in populairen vorm. Wij zijn ervan overtuigd — en vele spontane getuigenissen van bevoegde beoordeelaren hebben ons in die overtuiging gesterkt — daarin te zijn geslaagd en dat „De Vrijdagavond" zeer veel heeft bijgedragen tot bevordering der Joodsche cultuur in Nederland en tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Ons blad heeft vele personen opgewekt, oorspronkelijken arbeid te leveren en de vruchten van hun onderzoek, welke anders onbekend zouden zijn gebleven, te publiceeren. Allen, die ons bij de vervulling van onze taak hebben gesteund, zeggen wij hierbij hartelijk dank. De Redactie.

D.P. No. 5

5 stuks in étui 25 cent

SIGAAR DES TIJDS

VRAAGT ZE UWEN ) SIGARENWINKELIER \

Aan deze afscheidswoorden van de redactie willen wij enkele toevoegen. Ook wij betreuren het ten zeerste, dat

de economische toestand ons dwingt de uitgave van „De Vrijdagavond", waarvoor wij ons zeer groote opofferingen hebben getroost, te moeten staken. Met de redactie hopen wij, dat dit afscheid slechts van tijdelijken aard zal zijn en dat het blad, dat zoo groote waardeering in verschillende kringen heeft mogen ondervinden, spoedig weder onder gunstiger omstandigheden zijn cultureele taak ten behoeve van het Nederlandsche Jodendom zal mogen hervatten Een woord van dank aan de redactie voor haar moeilijken arbeid, aan abonné's en medewerkers voor hun daadwerkelijken steun en aan adverteerders voor het door hen geschonken vertrouwen mag hier niet ontbreken.

De Directie.

Sluiten