Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE MAAND DIE HEENGING.

Anna Fles.

Mevr. Ayrton.

Mevr. Curie.

Generaal Picquart.

De Kroonprins van Servië

om vrouwenkiesrecht aannam, door het Hoogerhuis echter geweigerd. Al is nog in geen land van Europa veler vrouwen eutopie werkelijkheid geworden, de beweging, geboren uit onevenredige maatschappelijke verhoudingen, staat niet meer in de kinderschoenen, neen, is van het sociale vraagstuk een inherent deel. Sinds het oogenblik, dat de Saint Simonisten en Oeorge Sand alléén nog maar hun gedachten aan de gelijkstelling der vrouw wijdden, zijn twee kenmerkende stroomingen ontstaan. De één, behoudender, wijst elke taak. der vrouw buiten het gezinsleven beslist van de hand, de andere en uiterste eischt, op grond van gelijke geboorterechten, dat èlk verschil tusschen man en vrouw wordt opgeheven. Is dit laatste, met het oog op de natuurlijke roeping der vrouw, in strijd met de absolute werkelijkheid, ook de eisch tot plaatsing der vrouw in het huiselijk milieu kan te midden der sociale productie verhoudingen, niet langer stand houden. Tusschen de huidige positie der vrouw en haar niet-meererkennen dan wat zij eenmaal was, is een spanning,

die op neutraliseering wacht. En de oplossing zal waarschijnlijk tusschen de beide uitersten in liggen.

Tegenover degenen, die de beteekenis Merkwaardige , ■ , .

& der vrouw op het terrein van openvrouwen.

baar leven miskennen, staan altijd tegenstanders op de bres om het tegendeel te bewijzen. Zoo heeft onze eerste vrouwelijke arts, Dr. Aletta H.Jacobs, eenige biografiën van merkwaardige vrouwen in een lezenswaard boekje ') vereenigd, waaruit blijkt hoe de natuurlijke bestemming der vrouw zeer wel saam kan gaan met het bekleeden eener, zelfs hóóge, maatschappelijke positie, en hoe zij zich even goed als de man daartoe kan opwerken. Een mevrouw Orenfell, die het tot minister van onderwijs in Colorado bracht, wordt als een voorbeeld door schrijfster aangehaald, eveneens de zich tot predikant in de Methodistenkerk door eigen studie opgewerkt hebbende Anna Howard Shaw. Ook kenschetst zij het leven van E. Cady Stan-

J) Uitgegeven door F. van Rossen, Amsterdam.

Minister Helen Loring Grenfel'

Elisabeth Cady Stanton 1815—1902.

Predikant Anna Howard Shaw.

684

Sluiten