is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N OORDE WIND-CRITIEKEN EN -COMMENTAREN

351

voorbeeld te nemen, door harden arbeid en groote inspanning laat ons zeggen f 100.000 per jaar verdient... en hij moet er f50.000 belasting van betalen... dan kan hij dat eventueel 25 jaar uithouden. Mopperende, maar hij houdt het uit.

Maar indien hij f200.000.— per jaar maakt, door nog grooter inspanning... en met onevenredig grooter slijtage van zijn zélf, en die stomme belasting eischt dan eveneens 50% — (of zelfs: 60% : immers, de belastingis progressief: naar draagkracht!! en hij kan het „dragen"...) — dan is hij na 10 jaar op. En scheidt er dus vóór dien tijd uit.

In het eerste geval heeft hij fl. 1.250.000.— gemaakt; de Fiscus eveneens.

In het tweede is zijne winst fl 800.000.—, de belasting trekt in dien korten tijd wel-iswaar fi 1.200.000.—, maar derft vijftien ja-

THE STUDIO.

In het eerste artikel van de April-afl. worden de aanplakbiljetten van Fred Taylor besproken, waarvan er een als gekleurde voorplaat dient, „Antwerp via Harwich", een marktplein weergevend met de kathedraal in grijze heerlijkheid verrijzend op den achtergrond. Een zeer mooien indruk maakt ook zijn vruchtenstalletje „In Soho", een klein wonder van harmonieuze kleur. Goede sterktonige etsen van Georges Gobó volgen hierop. Het ontwerpen van tuinen vereischt een groote kennis van verschillende factoren, niet het minst van het karakter en de levenswijze van de vele boomen, heesters en planten, gepaard aan een fijn gevoel voor vorm, kleur en groepeering. Allerlei waarden, verhoudingen van evenwicht en tegenstelling, moeten berekend worden, allerlei formeele elementen van het decoratief geheel; natuur en kunst moeten meewerken tot een schoone harmonie. Al deze eigenschappen en vereischten komen tot hun recht in den tuin van het buiten „Sharnden" te Mayfield in Sussex, aangelegd door Percy S. Cane. Vivian Usborne bespreekt het beeldhouwwerk van Katharina Maltwood, waarvan vooral „The Mills of God" grooten indruk maakt.

Na eenige kleinere opstellen volgt er een over den Prae-Raphaelitischen schilder Robert B. Martineau. In de kortere notities vinden we de meedeeling dat het extranummer van dit voorjaar gewijd zal zijn aan Jozef

ren lang de inkomsten, verkregen uit de arbeiders, uit de welvaart van het land, dóór het bedrijf. En: stelt eene premie op mindere v 1 ij t.

— Daar is tegen Uwe cijfers wel wat in te brengen, zei ik.

— Dat is er altijd tegen cijfers, klonk het antwoord. Ik wil óók wedden dat diverse Leerboeken over Staathuishoudkunde het niet met mij eens zijn. Maar zóó-als ik het zeg, gebeurt het in het werkelijke leven,... met andere cijfers, zoo Ge wilt,... maar met hetzelfde funeste gevolg.

— Laat ons over iets pleizierigers praten, zei de derde man in het gezelschap. Jelui met je „belastingen"! Kom, we gaan naar den boks-wedstrijd kijken, da's amusanter.

Rikshaw ! !... K. W.

Israëls, tekst van Dr. Max Eisler. Onder de verdere reproducties vinden we er ook eenige naar litho's van N. Eekman, benevens een linoleumsnede, ontworpen door Miss G. M. Hawke en uitgevoerd door W. A. Kermode van „The Keys of Heaven", illustratie van het aardige liedje met het refrein:

Lady, will you walk,

Lady, will you talk Lady, will you walk and talk with me?

DIVERSE TIJDSCHRIFTEN.

Opgang van 26 April opent met een portret van Jan Toorop door den geestelijke M. G. Endres geteekend. Voorts bevat deze aflevering van Ellen Russe een belangwekkend artikel over William Blake, den Engelschen schilder (1757—1827), voor wien de belangstelling den laatsten tijd opnieuw opleeft.

In de Ind. Verlofganger van 25 April, vindt men, behalve nuttige wenken, een artikel „Het goud van Nieuw Guinea".

In de Holland Express van 26 April begint een serie artikelen over Noorwegen, „het sagenland".

In Onze Tuinen van 25 April schreef H. J. Wigman te Buitenzorg een artikel over eenige in 's lands plantentuin aldaar voorkomende gekweekte Freycinetia en Pandanus-soorten.