is toegevoegd aan je favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 18

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REVUE DER TIJDSCHRIFTEN

753

Het Schoolblad; 53ste jg., Septr nrs.

Verslagen van de Alg. verg. Verder een typisch staal van geldverspilling door de regeering: Kyksopv. gest. te Leiden. 80 knapen, personeel liZ man, zegge en schrijve bZ man.

Het personeel van dat gesticht bestaat uit: o directieleden, 1 waarnemend hoofd van dienst, 9 opvoeders ambtenaren belast met groepsleiding, 11 opvoedersambtenaren belast met vakopleiding, (onderwijzers), 23 beambten, 1 kommies, 1 klerk, 1 kok en 1 assistent-kok;

In totaal dus 52 man personeel voor 80 jongens.

Tot voor kort werd de directie geassisteerd door een ,,hoofd van dienst" met een ondefinieerbare tunctie en één salaris van ƒ 4000.

Terwille van de bezuiniging (!!) werd deze op wachtgeld gesteld. Ter compensatie werd echter spoedig een nieuwe beambte aan het personeel toegevoegd met een salaris van ƒ 3000. riet komt dus hierop neer dat men nu in plaats van de / 4000 voor „het hoofd van dienst" / 3000 voor de ambtenaar plus / 2700 voor wachtgeld betaalt en de kosten voor het gesticht alleen door deze simpele bezuiniging met / 1700 vermeerderd zijn.

Het tweede staaltje is niet minder frappant.

Door het Departement van Justitie werd van Marine een oud oorlogsschip overgenomen, dat tot „opvoedingschip" zou worden ingericht. Aan de ombouwing werd anderhalf miilioen gulden ten koste gelegd. Het schip ligt nu reeds langer dan een jaar, maar het is nog nooit gebruikt, want... toen het gereed was bleek het veel te groot en daarom onbruikbaar.

Uit een artikel, Verspilling van 's Rijks gelden van Dr. van Gils in De Tijd van 19 Augustus:

De examencommissiezaak bij het Nijverheidsonderwijs is grenzenloos duur.

In 1922 examineerden te Posterholt voor de Nijrv. Ond. akte N. XIX 27 examinatoren 8 dagen lang 27 candidaten: in 1923 te Rollecate 17 examinatoren 8 dagen 15 candidaten; in 1924 te Posterholt 12 examinatoren 7 candidaten.

In 1923 waren van deze 17 examinatoren . te Rollecate er 9 verbonden aan de inrichting zelve . Toch genoten zij — art. 34 4e lid N-v. Ond.wet — ..vacatiegelden". Ook te Posterholt heeft dit jaar iets dergelijks plaats gehad.

Voor de vrouwelijke nijverheidsvakken — behalve landbouwhuishoudkunde — bedroeg het aantal examinatoren een aantal dozijnen.

Ofschoon we reeds herhaaldelijk op deze misstanden wezen, bleef men met de noo» delooze uitgaven doorgaan. Immers voor deze akte N. XIX alsmede voor N. VII, N. VIII, N. XVII, N. XVIII is mets anders noodig dan dat men gebruik maakt van art. 29, 2e lid in verband met art. 30, 2e lid en 34 le lid der Nijv. Ond.-wet. Is het niet te verklaren dat de onderwijspers tegen de reg. en min. De Visser inzonderheid gekant is, bij zulke dwaze dingen en... hun aanv.sal. minder dan dat van een wagenpoetser !

In Ambtelijke mentaliteit wordt op de kaak gesteld de zonderl. leerpl.wet, zoodat zelfs het kantonger. te Almelo een vader, die volgens de letter der wet in overtreding is, vrijspreekt! Zij noemden het een krankzinnige wetstoepassing.

Ons eigen blad; 12de jg., nr. 17 en 18.

Voortzetting der art. over den Duitschen R.-K. paedagoog Ludwig Auer. M. G. schrijft over Zelfstandigheid; Fr. M. Thomas komt op tegen de danswoede en het dansonderwijs — pas in Duitschland excessen met naaktdansen door schoolleerlingen n.b. — Widdershoven schrijft over Taalonderwijs. Een eigenaardigheid is de ingezonden-rubriek deze maal. F. J. Kersten komt er tegen op, dat zijn boekjes voor het eerste leesonderricht gerecenseerd waren met de critiek o. m. dat die boekjes niets gaven wat godsdienstig of hartverheffend is: n.1. voor 5- en 6-jarigen! Terecht zegt de heer K. hoe kan dat: ik heb er geen letters voor; dat kan pas later. Het is een onmogelijke technische eisch reeds. In plaats van dat den red. nu amende honorable maakt, zegt ze: juist, volkomen mee eens, maar dan moet de illustratie het doen!!, of enkele losse zinnetjes! Ik denk de heer K. den heer red. zal vragen : doe het mij eens voor. Men kan ook al te godsdienstig willen schijnen.

De Chr. Ond. voor Ned. O.-Indië ;

7de jg., nr. 24—27.

In Rondom-Croes wordt een scherpe critiek geleverd op het antieke Ned. taalonderwijs in de Indische scholen. Zielkundige opstellen worden vervolgd, evenals de rubrieken uit de Indische geschiedenis. Verder over Salarieering, Achterhoeksche gebruiken en officieele mededeelingen.

De Gong, roepstem der Tucht-Unie;

12de jg., nr. 1—8.

Veel officieele rubrieken, commissie. Een goed art. als Rapport over de Baldadigheid van de jeugd.

De lucht-unie vertegenwoordigt theoretisch mooi werk, maar practisch lijkt het me veel woorden, vergaderingen, commissies enz.,