is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

543

een half uur daartoe voldoende zijn. Stel dat hij dagelijks twee bezoeken aflegt, dan bedraagt dit jaarlijks rmm 600; en hij zal dus in den loop des jaars dikwijls een kerbezoek kunnen brengen, waar zulks zijns inziens ket meest noodig is. Tegenbezoeken, die hij ontvangt, hebben natuurlijk gelijke waarde met de zijnen. Ook hulponderwijzers mogen in dezen medewerken, om 't als hoofdonderwijzers des te beter te kunnen doen.

Wie dus wil, kan nu reeds terstond er mee aanvangen en hij zal juichen over de sohoone vruchten daarvan. Alle zoo even opgenoemde bezwaren tegen het schoolbezoek door ouders zullen dan door den onderwijzer gemakkelijk weggeruimd worden, zoowel ten aanzien van het huis als van de school; en het genoegen en geluk van ouders , onderwijzers en leerlingen zullen er onbesefbaar veel bij winnen, gelijk ook de bloei van opvoeding en onderwijs. Moet ik u nog overtuigen door een sckoon tafereel hiervan te schetsen?

Neen, dit is niet noodig," betuigde L. „Wat mij aangaat, ik ben gekeel overtuigd en zal de zaak ten uitvoer trachten te brengen. Ook reken ik, dat de onderwijzers, tot deze inzichten gekomen, de onderlinge schoolbezoeken met hunne ambtgenooten weder zullen kunnen en willen

instellen." «•'■ut „Ja, schoolbezoek voor allen, die belang stellen m het heil der jeugd, de over ons gestelden niet uitgezonderd, acht ik een hoogst wenschelijke, ja volstrekt noodzakelijke aangelegenheid, opdat alle partijen in overleg handelen in een zooveel gewichtiger zaak dan die, waarover men thans gewoon is te raadplegen," sprak T.

Zóó zij of worde het overal!" hervatte C., „wantgeene zaak verdient meer aller aandacht en belooft zulke heerlijke Vruchten als zulk algemeen schoolbezoek."