is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK.

Sn sake de rationeele «schoolbank (1). M. d. R!

Ik acht het beneden mij, een woord te verliezen ter weerlegging der „ onjuiste " voorstelling, insinuatie en réclame, door Dr. S. Sr. Coronel, van Leeuwarden, in uw vorig nummer tegen mij opeengehoopt.

Vergun mij, om den wille der zaak, een plaatsje te vragen voor de volgende regels, die ■— vertrouw ik ■—• in uw Tijdschrift meer op hunne plaats zullen worden geacht dan bladzijden vol personaliteit.

Ik wensch te constateeren, dat

1'. door Dr. S. Sr. Cokonel slechts kon worden gewezen op voorbeelden, dat de bank van Kuntze is ingevoerd. In één der door hem geciteerde gevallen staat er zelfs uitdrukkelijk bij: „ voorshands trouwens alleen bij wijze van proefneming."

Ik acht het voorbarig, daaruit het besluit te trekken, dat „de ervaring" daarmeê vóór de bank van Küntze „heeft uitspraak gedaan."

(1) Deze repliek van Dr. M. Salverda opnemende, verklaren wij hiermede den persoonlijken strijd tusschen dezen en Dr. Coronel, voor zooveel ons tijdschrift aangaat, voor gesloten.

Eed.