is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoord eelingen.

niet te ontbreken. De heeren de la Bassecoub Caan , Lenting en anderen hebben ervoor gezorgd, dat de vragen , die hij zich bij de lezing der verschillende artikelen zal stellen, eene oplossing vinden. Intusschen hebben wij hier met een goede, net gedrukte en goedkoope uitgave van de grondwet te doen, in gemakkelijk zakformaat gedrukt. Behalve de grondwet behelst deze uitgave: de wet, houdende algemeenebepalingen der wetgeving van het koningrijk; die tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen; die ter uitvoering van art. 7 der grondwet (nederlanderschap en naturalisatie); die tot regeling van hetregt van enquête; de wet, houdende regeling der afkondiging van algemeen e maatregelen van inwendig bestuur van den Staat; die tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen; die tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen; de wet tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering ; en eindelijk de wet, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de hoofden der ministeriëele departementen.

De aanteekeningen en verwijzingen aan den voet der bladzijden verhoogen de waarde dezer uitgave in geen geringe mate. Trouwens zij zijn van de hand des heeren Schüukman , die op dit gebied reeds zooveel bruikbaars heeft geleverd, getuige de herhaalde herdrukken der door hem bewerkte wetten.

Zoo het nog noodig mag heeten, bevelen wij gaarne deze inderdaad goedkoope verzameling van wetten aan onze medeonderwijzers aan.