is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boehbeoordeelingen.

beginnen; de kwelling en de spanning zonden er slechts wat langer om duren. Maar aan iedere kwelling, ook aan deze, kwam een einde. Het vers was afgeschreven. „Dit is de hartelijke wensch van uwen liefhebbenden of toegenegen enz." stond er onder; na de noodige wrijvingen met gommeélastique waren, zoo goed en zoo kwaad het ging, de sporen der potloodstrepen uitgewischt en met het vers, netjes opgerold en met een gekleurd lintje omwoeld, stapte de kleine op den bepaalden dag heen om zijn, onder zweeten en beven vervaardigden arbeid in de hand des feestvierenden te leggen, den brief van hand tot hand te zien gaan, lof te hooren over het geschrift en — met een stoffelijk blijk van des gullen feestvierders tevredenheid heen te gaan en op te zien tegen den dag, waarop weer zulk een kunststuk moest worden geleverd.

Wat dunkt u, lezer! van dien tijd ? O, hij ligt nog niet zoo verre achter ons; velen uwer moeten zich dien herinneren , even goed als ik. Maar ik dacht inderdaad, dat hij voor goed was geweken en men die dwaasheid had afgelegd. Want een dwaasheid was het, in mijn oog althans, en ik wil zeggen, waarom ik die ellendige gewoonte altijd heb verfoeid. Ik haatte ze met onverzoenlijken haat, omdat ik er niets anders in kon zien dan eene onwaarheid van het begin tot het einde toe. En zoo immers was het. Men had slechts even den blik te slaan in de rijmelarij , die in den regel in die feestgaven werd aangeboden en men moest wel, zoo men ten minste niet stekeblind was, zien, dat de onnatuur op den troon zat , dat den onnoozelen schapen woorden in de pen en in den mond werden gelegd, waarvan zij niet het minst gevoelden. De onderwijzer moest zorgen, dat hij een behoorlijken voorraad en portefeuille had, en hij zette zich dus om eindelooze variaties te maken op hetzelfde thema; en welk een thema? Kent gij er een dat