is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

ger spijs, eveneens bederft hun smaak in lectuur door het gebruik van voor hen ongeschikte leesstof, en zij krijgen dan een afkeer van meer eenvoudige, ongekunstelde en voor hen veel nuttiger werkjes."

„ Dat dit zeer nadeelig is voor hun verstand en hart zoowel als voor hunne gezondheid, dit hebben wij in ons gesprek reeds opgemerkt," vervolgde Flink, ,,'t Valt tevens licht te beseffen, dat het ook zeer schadelijk zal werken op alle verdere studie, vorming en bekwaming, zoowel bij kinderen als bij meerbejaarden, in welk vak zij ook mogen werkzaam zijn. Opzettelijke studie en bedaarde overweging komt in eiken stand te pas, zoowel voor vrouwen als voor mannen, en zijn zij daarvan afkeerig, terwijl zij steeds hunkeren naar uitspanningslectuur, dan zullen zij weinig tot nut zijn voor zichzelven en anderen."

„Op die wijze heeft dit kwaad misschien reeds meer nadeel veroorzaakt, dan velen inzien," vervolgde Julia.

„Ongetwijfeld," zei Flink, „Nu ik dit kwaad heter ken dan voorheen, nu zou ik u uit mijn jeugd voorbeelden daarvan kunnen opnoemen. Onder ons gezegd, ik geloof, dat mijn neef Arend juist door dit kwaad minder gelukkig is geslaagd in zijn voornemen. Hij was een bij uitstek vlugge jongen in het leeren, en streefde met groot gemak velen voorbij , die hem vroeger veel vooruit waren. In de lagere school was hij op zijn tiende jaar gelijk met de meeste twaalfjarigen. Zijne ouders zonden hem nu naar een toen zoogenoemde fransche school , waar hij veel vlugger dan anderen het fransch, engelsch en duitsch machtig werd. Elk verwonderde zich over de verbazende vlugheid van Arend in het leeren, en dewijl hij zelf veel lust betuigde om tot predikant of geneesheer te worden opgeleid , besloten zijne ouders tot dit plan, te meer omdat het hun aan geen geld ontbrak.