is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

heid en deugd vatbaar worden gemaakt. Opzettelijk godsdienstig onderwijs bewerkt hier juist het tegenovergestelde van hetgeen men beoogt: het verstompt den ontvankelijken , reinen en natuurlijken kinderzin voor alle indrukken, die het op lateren leeftijd van Gods liefde en wijsheid verkrijgen zal en kweekt slechts een vormelijke oppervlakkigheid aan, die den mensch in den dienst van vormen doet ondergaan, maar zijn hart koud laat.

Onder de voortreffelijke opvoedingsmiddelen, die veredelend op het gemoed en verheffend op het karakter van het kind werken, behooren eindelijk het gezang en het spel. Voor de bewaarschool hebben beiden dan ook een hooge beteekenis. Beiden moeten daar de hoofdbezigheid der kinderen uitmaken. Als een altijd frissche bloemkrans moeten spel en zang het gansche opvoedingsstelsel der bawaarschool omstrengelen. In den eigenlijken zin des woords zal het kind er door opgevoed moeten worden. Maar juist wegens die groote beteekenis moet men de grootste omzichtigheid bij hunne toepassing in acht nemen. Aan goede handen toevertrouwd kan hun gunstige invloed zeer ver over de bewaarschool zich uitstrekken, maar aan onervaren handen overgelaten, kunnen zij de bewaarschool veel van hare goede strekking doen verliezen. Men wijde daarom den meesten tijd en daarbij de meeste zorg aan de toepassing dier veelvermogende hulpmiddelen op de bewaarschool. Beiden moeten als de meest natuurlijke vormingsmiddelen voor het kind beschouwd worden , die even veredelend op het gemoed, ontwikkelend op den geest als versterkend op het lichaam zich doen gevoelen. Maar om aan die eischen te voldoen moeten beiden in overeenstemming met de kinderlijke behoeften en vermogens zijn. Nimmer mogen zij tot inspanning worden opgevoerd, nimmer mag dwang of gekunsteldheid daarbij aangewend worden. Het spel moet daar strekken