is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk. 251

Het te Potsdam gevierde feest overtrof de genoemde bijeenkomsten, gelijk in andere opzigten, zoo ook door de talrijkheid van de opgekomen deelnemers. Reeds in de maand Augustus van het jaar 1833 had men de noodige oproepingen te dien einde gedaan , en de- Heer schürtlich, die aanleiding tot dit feest had gegeven, had zich' schriftelijk gewend tot verscheidene deskundigen, met verzoek, om de ! onderwijzers van hunne woonplaats, en Yan den omtrek, in de uitvoering van de voor den feestdag bestemde gezangen te oefenen. Ook de Koninklijke Regering te Potsdam droeg veel bij tot den goeden uitslag, door eene aanschrijving aan de Superintendenten, houdende uitnoodiging, om alle onderwijzers tot het deelnemen op te wekken, en, ingevalle deze door ambtsbezigheden mogten verhinderd worden, zoo mogelijk, te zorgen, dat zij daarin door anderen werden vervangen.

Aangaande de bedoeling van dit feest, liet de Heer scHauixieH zich, in het door hem in de maand September uitgegevene Programma , aldus hooren: « Wat aanbelangt het algemeene doe1! van dit feest; hetzelve «trekt, om, door de samenwerking van zoovele op zich zeiven staande krachten, in eene reeds lang gevoelde behoefte te voorzien, namelijk, om onder de onderwijzers van ons Regeringsdistrict, door een gemeenschappelijk en liefderijk streven, gevoel voor en belangstelling in echte zangoefening, te weten; godsdienstig gezang, te bevorderen, en hetzetve, eoo doende, in den ruimeren kring van ons Vaderland te verbreiden.

R 3 « Ten