is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28Q

Schoolberigten.

houder der Walsche Diakonie alhier, met overlegging van hunne acten van algemeene toelating en bewijzen van goed zedelijk gedrag. De jaarlijksche vaste bezoldiging is ,nu bepaald op twee honderd gulden; doch voor den aan te stellen' ondermeester zal daarenboven voorzien worden in vrije woning, tafel en het bewasschen, ten huiêe van den hoofdonderwijzer.

II Distr, Mr. h. arntzenius. {Tijdelijk.)

BREUKELEN. De openbare school alhier, door de bevordering van j. j. alberda opengevallen, is, na gehouden vergelijkend examen, vervuld, door de aanstelling van corneLis van den berg , welke zijne werkzaamheden reeds heeft aanvaard.

III Distr. h. g. sciiluiter.

AMERSFOORT. Eene bijzondere school der tweede klasse vacant. Febr. 1833.

AMERSFOORT. De Diakonieschool der Hervormde Gemeente vacant. Febr. J834.

VRIESLAND.

I Distr. Mr. j, d. van der plaats,

LEEUWARDEN. Op den 23 Februarij 133^ overleed alhier, na een langdurig en smartelijk lijden, in den ouderdom van jaren, johannes re1nhart van den bohm, onderwijzer hl het Old Burgerweeshuis alhier , na, sedert den 13 Junij 1825, aan ongeveer 4Ö aldaar opgevoed wordende kinders onderwijs-