is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

Boekbeoordeelingen.

klassen deelt. De vier eerste zijn meer bepaald voor den kindschen, de drie laatste voor eenen wat ouderen leeftijd geschikt. Voor de eerste soort stellen wij ons het liefst lezers voor, tusschen de acht en veertien jaren; voor de laatste zoodanige, die reeds ouder zijn.

Het eerstgenoemde heeft, blijkens onze opgave , reeds eenen tweeden druk beleefd. Het uitwendige voorkomen van den laatsten verschilt aanmerkelijk van dat des eersten. De tweede druk is helderder en op beter papier, met een titelvignet en twee vrij goede plaatjes versierd. De correctie van den eersten druk kwam ons, bij de vergelijking, beter voor, dan die van den tweeden. . Dit is jammer. Zoo staat, bladz. 23 der tweede uitgave , Blandina, en bladz. 32 , Ferdinand, in plaats van Blanda en van Edrnond, op dezelfde bladzijden der eerste uitgave. De i laatste drukfout is zeer zinstorend.

Maar, wat den inhoud betreft, wie kan het boekje uit de handen leggen, zonder den Schrijver daarvan te bewonderen, die van de eenvoudigste zaak, als Paascheijeren zijn, zoo veel nuttigs en gewigtigs te zeggen^ en daaraan zulk een belangwekkend verhaal vast te hechten wist, als hier geschiedt. Het is, in alle opzigten, een volkomen ! tafereel, regt kinderlijk % zonder kin- 3 derachtig te worden, regt dichterlijk gevonden en voorgesteld, zonder den kring der kinderwereld te boven te gaan. — Het verhaal in eene schets te geven, zou mogen heeten de bladeren eener bloem uitéén te -rukken, die slechts vereenigd met elkander

het