is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 Mengeïwerh

dagelijks in het gebied van onderwijs en opvoeding gemaakt worden; maar, behalve, dat hem niet altijd genoegzame middelen ten dienste staan, om zich al die werken aan te schaffen, ontbreekt het hem ook dikwijls aan den noodigen tijd, om dezelve behoorlijk te lezen , en bevindt hij zich soms buiten staat, de onderscheidene leerwijzen met elkander te vergelijken, uit dezelve eeDe ge-

Saste keuze te doen en de voorgestelde óntekkingen en nieuwigheden naar waarde te schatten. Bovendien ontmoet hij vaak moeijelijkheden in de toepassing der aangenomene leerwijze en in de behandeling der kinderen. Er doen zich hier verschijnselen en zwarigheden op, die hij niet weet te verklaren en uit den weg te nemen. Hij doet soms misgrepen, zonder dezelve als zoodanig te erkennen, en, met zijnen besten wil, met inspanning van alle kratehten, kan hij soms niet naar wensch slagen. Wat doet hij dan vaak in zoodanig geval, wanneer hij alleen staat, en geene gelegenheid heeft tot raadplegen, tot vriendschappelijke mededeeling van zijne bezwaren, en tot. het vernemen van Ao apAarhtpn en handelvviizp van anrioron ?

Gebeurt het dan niet meermalen, dat hij de leemten en gebreken van dat gedeelte van zijn onderwijs voor zich zeiven en voor

anderen zoejti ie veruergenj aar nij een vak, waarin hij niet naar wensch slaagt, > ter zijde schuift en hetzelve soms geheel verwaarloost ?

Zoodra hij echter in onmiddellijke betrekking en vereeniging met zijne medeonderwijzers staat, en met hen op eenen vriendschap-