is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeclingen.

959

Wat er verder over de pligten , in betrekking tot het aanstaand Huwelijk, gezegd wordt, komt ons voor alleruitmunteDdst te zijn. Alleen zouden wij vragen, of het gebruik van de namen bruidegom en bruid, bl. 192 en verv., in den zin van verloofden, wel overeenkomt met onze wijze van spreken ? Wij verstaan er tegenwoordig toch alieen die betrekking door, waarin men een paar weken vóór de voltrekking des huwelijks zich bevindt. Eenige hartelijke en bezielde opwekkingen tot vaderlandsliefde besluiten djfc boven anderen schoon geschreven hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk, in vergelijking het kleinste van allen , behandelt de pligten, jegens het Opperwezen ie vervullen. Op eencu regt hartelijken toon worden de jonge lieden tot eerbied voor Godsdienst, als de bron van bestendig geluk, tot ontzag, vertrouwen , liefde en gehoorzaamheid voor den Allerhoogste opgewekt. Hier vooral zoude, heigeei; wij vroeger aanmerkten, een meer Evangelische tint de kracht van het gezegde niet weinig verhoogd hebben. Welligt echter was de zucht om zich niet te zeer ia eene bepaalde Godsdienstige denkwijze uit te drukken , en daardoor de algemeene bruikbaarheid van het geschrift niet te verininderen, hier de oorzaak van, en in dit opzigt kunnen wij het geenszins afkeuren, dal hier b.joa uitsluitend de natuurlijke Godsdienst is voorgesteld geworden. Het geheei wordt besloten met eene regt gepaste en innemende toespraak aan hare jeugdige lezers cu lezeressen.

Wij eindigen ons verslag met harU:lijkü dankzegging aan dc é4ele Schrijfster, over K r r 5 d h