is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

1087

volg hervat. Een zestiental kweekelingen voor den onderwijzersstand nemen aan die lessen deel.

De manier van onderwijzen is overal klassikaal en doelmatig ingerigt, op de eene schooi echter beter dan op de andere , naar mate de onderwijzers meer in staat zijn, om aangebiagte teregtwijzingen ten meesten nutte te kunnen aanwenden.

VRIESLAND.

De toestand van het onderwijs is, over het algemeen, niet verschillend geweest van dien der laatstvoorgaande jaren.

Nieuwe scholen zijn gebouwd te Westergeest , JMunnekezijl, Arum, l)edgum3 Offingewier, B1 eerenveen, IJlst} jiugsbuurt, üudehaske, Haskerdijke en Nieuwehorne.

In elf Dorpen is, door eene vernieuwde inrigting van bet schoolwezen, verbetering toegebragt in het onderrigt aan de armenkinderen.

De personen, aan welke de vorming en leiding der jeugd is toevertrouwd , verdienen , in deze hunne bemoeijingen, den meesten lof; met genoegen bespeurt men, dat * vooral bij ben de lust aanwezig is , om zich zeiven meer en meer te oefenen in alles, wat tot de geregelde waarneming van den onderwijzerspost vereischt wordt: 33 Onderwijzers-Gezelschappen, zamengesteld uit 353 leden, vergaderen hiertoe, veelal maandelijks, in het bijzijn of onder de leiding der Schoolopzieners.

In 1832 werden de scholen bezocht door

174&I

-