is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 ALGEMEENE BEPALINGEN TER REGELING

ten, gelijk mede de bezorging van den benoodigden brand, waar daarin tot hiertoe niet behoorlijk voorzien wordt, gefchieden , gelijk mede, zoo veel doenlijk, de bekostiging der Schoolboeken , en der Prijsjes, ter gelegenheid der gehouden examens uit te deelen.

Art. 2. Uit de Gemeentelijke Schoolfondfen worden betaald alle, die lager Schoolonderwijs geven, uitgenomen alleen- dezulke, die voor als nog geheel betaald worden door eenig bijzonder gefticht, of eenige bijzondere inrigting, alsmede the zich op het geven van eene meer befchaafdc opvoeding, en het onderwijs van andere talen, opzettelijk toeleggen.

Art. 3. Ter oprigting der voorzeide Schoolfondfen worden alle hoofden van huisgezinnen, zonder onderfcheid, alsmede alle op zich zelve wonende, en bij anderen inwonende perfonen, een ieder naar billijkheid, in klasfen afgedeeld, betalende elk vierendeel jaars een vierde gedeelte tier voor ieder klasfe vast te ftellen fomme, ten behoeve van het Schoolfonds, 200 echter, dat het maximum dezer klasfificatie zal zijn, voor de ftederj der eerde klasfe, zestien gulden jaarlijkstf en voor de overige (reden en plaatfen, twaalf guldens ; wordende het echter aan eenen ieder vrijgelaten, zoo veel boven zijne klasfificatie, ten behoeve van het Schoolfonds, bij te dragen, als hij zal kunnen goedvinden.

Art, 4. De Plaatfelijke Beduren zullen, met ©verleg van den Districts-Schoolopziener en dö Plaatfelijke Schoolcomiaisfie, opmaken, of door

H