is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tao ALGEMEEN OVERZIGT VAN HET

bevorderen, en nog verder hieraan medewerken. Het aantal van aanmerkelijk verbeterde of geheel jiieuw gebouwde fchoolvertrekken is in het ver~ leden jaar vermeerderd met twee: terwijl men het viitzigt op andere verbeteringen van dezen aard ook op andere plaatfen heeft, als te Duiven en Groefen in de Lijmers, alwaar de ijver der R. C. Pastoors allen lof verdient ; en men, eindelijk, niet zonder hope is, dat te Dieren en Lathum, de pogingen tot verbetering, die dusverre zonder gevolg waren, eerlang met eenen goeden uitllag bekroond zullen worden. .

Van tijd tot tijd heeft men oude, op zich zeiven brave, maar voor de nieuwe inrigting van bet onderwijs ongefchikte onderwijzers, zien vervangen door jonge, 't zij door verfterf, 't zij door vrijwilligen afttand; waardoor men reeds een groot aantal fcholen telt, die bezet zijn met Onderwijzers van den vierden, of, naar gelang van de behoeften der plaats, van den derden en tweeden rang, onder welken er velen zijn , die tot genoegen der Schoolopzieners met lof hun werk verEigten. Van waar dan ook, dat men mede in dit Departement werkelijk onderfcheidene fcholen aan» wijzen kan, welke zeer goed jngerigt zijn, en daaronder fommige, die als voorbeelden voor anderen dienen kunnen. Eindelijk heeft de oprigting van een aantal Onderwijzers - Gezelfchappen een band van vereeniging gelegd, en gelegenheden tot onderlinge oefening geopend, welke men voorheen niet kende, en van welke men ock hier en daar gewenschte vruchten ziet,

Meq