is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3<5 ALGEMEEN OVERZIGT VAN HET

om, ingevolge de voorfchriften der wet, aan velen eene Acle van den Tweeden Rang, of welke daarmede gelijk flond, af te geven; zoo zelfs, dat in het eerfte examen, bij het Departementale Schoolbeftuur van de Eems gehouden, twaalf Onderwijzers door hetzelve met een volledig getuigschrift werden vereerd, welke Onderwijzers, dezelve eere volkomen waardig, niet alleen nog onder de meestverdienstelijke en bekwame van dit Departement mogen worden gerekend , maar onder welke er velen zijn, welke zoo zeer door hunnen ijver uitfteken, dat velen der voornaamfte Steden in de HollandCchc Departementen wenfehen zouden, de zoodanjgen aan het hoofd hunner fcholen te bezitten.

Deze zucht ter verbetering nu , welke in dit Departement reeds vroeg begonnen is, vermindert niet, maar wordt over het algemeen grooter, daar hier oude Meesters, welke zien, dat zij aan de voorfchriften der wet niet voldoen kunnen, door het aannemen van kundige Adjunften, aan hunne Gemeenten een beter onderwijs bezorgen; elders flechte fcholen door beter ingerigte vervangen Worden, en op andere plaatfen zich de ingezetenen vereenigen, em daar, waarde kinderen mocijelijk naar de hoofdfehool kunnen gaan, iemand op hunne kosten verlangen en benoemen om hunne kinderen te onderwijzen; terwijl zich ein* delijk op plaatfen, alwaar de bekrompenheid van het beftaan van den eigenlijken Meester dezen niet toelaat, om zijnen fchooldieust aan een' an-

de-