is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6

MAANDELïJKSCH

men voorzien is tot verlichting, vervrolijking ejti bevordering van de gezondheid der kinderen. —Hoe bezwarende de hiertoe vereischte kosten voor deze Gemeente, die door eene zware jaarlijkfche belasting gedrukt wordt, ook zijn mogten, zoo wordt deze last echter aanmerkelijk verligt op het zien van een ruim en vrolijk fchoolvertrek, waarin meester en kinderen onbelemmerd en met genoegen hun werk kunnen verrigten, en door het ftreeleud vooruitzigt, dat de jeugd meer en meer zal toenemen in nuttige kennis en goede zeden, waarop de verwachting dan ook te gegronder is , daar de waardige onderwijzer dezer fchool, j. smeding , zich door zijne vlijt en goed onderwijs meer cn meer de aigemeene achting verwerft, en de ouders bij uitftek voldaan zijn over de fchoone vorderingen hunner kinderen, cn de kinderen zonder dwang de fchool beoefenen, zich aldaar om lfrijd beijveren, hunnen meester zoo wel in als buiten de fchool achting en gehoorzaamheid bctoonen, en aanvankelijk bewijzen geven, dat hun burgerlijke beleefdheid en zedelijkheid wordt ingeprent.

In het laatst verloopen najaar hadden onder andere twee plegtige fchoolexamina en prijsuitdeelingen plaats, welke hier breedvoeriger vermelding verdienen, daar dcrzelver befchrijving tevens met de innerlijke gefteldheid van het onderwijs op die fcholen bekend maakt.

Het eerfte werd gehouden te Muickrbcrg in AmjlelUnd, en liep tot groot genoegen zoo wel der begunfti-

gers