is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

er Kinderen bij hen ter Schok gaan. Men behoeft

<* slechts voortestcllen het gering belang, 't welk van

egens de Lands-Regering in het onderwijs der Jeugd

_ Steld wierd, het gebrek aan aanzien der Onderwijzers,

.' do soort van verachting op dezen stand gelegd, om

leb. reeds vooraf de allerongunstigste denkbeelden van

,'e" openbaar Schoolwezen te vormen, denkbeelden, waar-

men door de ondervinding zich niet dan al te zeer

^estigd ziet Wij willen daarom deze eerste hoofdstel-

_'ng niet uitvoeriger ontwikkelen, noch U een algemeen

J^eel der Land-Scholen, gelijk zij doorgaans zijn, op-

nSen: Wij willen liever eenige bijzonderheden opnöe-

' °!1, waaruit Gijl. den aart en den trap des bederfs met

'*6er zekerheid zult onderkennen.

Toen, in do bijeenkomsten der Schoolonderwijzers,

'_n deze, door de Schoolopzieners, achtervolgens een

^euW Reglement van Orden voor de Scholen, de gron-

^n eonor verbeterde leermethode werden voorgelegd,

öden verre de meeste daar mede geheel onbekend te

geen denkbeeld te hebben van een onderwijs, ge»

"hikt om de redelijke vermogens der Jeucrd to ontwikkelt)

' en, hoezeer alle, dien het niet aan verstand ontbrak,

gemakkelijkheid en voortreffelijkheid dezer nieuwe IeerlJJZe 1)oven tle oudo terstond inzagen en erkenden, bleek ee 6Cllter duidelijk, dat *Ü tot op dat oogenblik alleen Werktuiglijke en slaafscho manier haddon gevolgd.

11 een zeer groot aantal Scholen in deze Republiek , a' geduurende het aanmerkelijkst gedeelte van het jaar . onderwijs ganschelijk stil, en wordt slechts gegeven ]1(,.tle wintermaanden, wanneer, uit hoofde van de kort^ der dagen, en onbruikbaarheid der wegen, de Kin-

en uit afgelegen woningen van hetzelve geen gebruik.