is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

666

Aangezien de ondervinding leert, dat de geschiedenis van ons vaderland veelal misbruikt wordt om bepaalde rigtingen, of meeningen,- in de hand te werken of te bestrijden, hetgeen men wel eens reconstrueren der geschiedenis noemt, en het voor den onderwijzer van belang is, met de juiste afdwalingen te dezen bekend te zijn ; vraagt men: . m

Eene beknopte voorstelling der betwiste punten in de geschiedenis des vaderlands, beginnende met den bevrijdingsoorlog, naar de verschillende meeningen der uiteenloopende partijen, met aanwijzing van de .gronden, die zij er voor aanvoeren.

De voorstellingen der gebeurtenissen moeten bij voorkeur, met aanhaling van de plaatsen, de eigen woorden der schrijvers teruggeven en de plaatsen, waar ze voorkomen, naauwkeurig worden aangewezen.

NB. Volgens het Gewestelijk Reglement, Art. 29, erlangt de schrijver van het bekroonde antwoord eenig geschenk ter waarde van ƒ25 of meerder, die ter keuze van den bekroonde besteed worden, of des verkiezende de uitgeloofde som in specie.

Wijders moeten (Art. 30) de antwoorden op deze prijsvragen, noch door eigenhandig schrift, noch door eenig uiterlijk merk van herkomst kenbaar zijnde, duidelijk en leesbaar geschreven, met een verzegeld briefje, den naam des schrijvers inhoudende, en met dezelfde spreuk als het antwoord geteekend, aan den Gewestelijken Secretaris, vóór of op den bepaalden tijd (1 Maart 1854), vrachtvrij worden ingezonden.

Namens de Commissie van Uitvoering, W. A. Elbeets , finicf. Secretaris.