is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

leesboekje voor de tweede klasse datgene te doen, wat inderdaad niet eerder, dan in de hoogste klasse kan en behoeft te geschieden? Zoo neemt men te veel hooi op de vork, en loopt gevaar, dat alles er af zal vallen. — Ook onder de bewerking is de Schrijver dit plan ontrouw geworden, 't Geen wij moesten verwachten, vonden wij hier eigenlijk niet. Wordt er al over gehandeld, dan is het geen wezentlijk onderrigt in minder bekende zaken van dien aard; maar het betreft meer eene herinnering en aanwijzing van die punten, waarmede het kind door ondervinding reeds vertrouwd is, of zonder opzettelijk onderwijs wel zal worden.

Men denke intusschen geenszins, dat wij dit boekje daarom geheel afkeuren. Integendeel vinden wij er zeer veel goeds en schoons in, en wij zouden dit terstond betuigd hebben, zoo de Schrijver anders begonnen ware, en die te groote onvervulde belofte hadde verzwegen. Om meer onbelemmerd regt aan het goede zijns werks te laten wedervaren, moesten deze aanmerkingen voorafgaan. Overigens verdient dit leesboek in vele opzitten aanbeveling.

Het heet de Tijd, omdat in de dagen der week, maanden en saizoenen des jaars, enz. aanleiding gevonden is tot zamenstelling van leeslesjes, die het jonge kind nuttig bezig houden, door te oordeelen over hetgeen hem omringt, en zich jaarlijks aan zijne ervaring voordoet. Die zaken zijn bij vele lessen op eene navolgenswaardige wijze in verband gebragt met al wat voor het leven buiten de school, voor zedelijke en godsdienstige vorming, voordeelig kan zijn. Is dat minder het geval, dan zijn er opgaven tot zelfoefening bijgevoegd, die volle goedkeuring verdienen.