is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boetöeoor'deelingen.

nieuwen druk in e'én deeltje in te rigten. Zij namen deze taak op zich; maar bij de omwerking veel zwarigheden ontmoetende, oordeelden zij het beter „een geheel nieuw werkje zamen te stellen, en alleen van den arbeid des Heeren Dijkstra datgene over te nemen, wat zij voor hun doel bruikbaar zouden achten." Zij hebben aan dit voornemen gevolg gegeven, en het is ons

aangenaam, deze onze overtuiging hier te moo-en uitdrukken — in deze Beknopte geschiedenis van Friesland een goed en nuttig werk geleverd, dat allezins strekken kan om aan de Friesche schooljeugd de noodige kennis meó te deelen van „ hetgeen er in vroegere en latere eeuwen in hare Provincie merkwaardigs is voorgevallen." Wij weten niet, in hoe ver de lof van dezen arbeid voor een gedeelte aan den Heer Dijkstra toekomt, want diens boek is ons onbekend; maar in ieder o-eval verheugen wij ons over de uitgave van dit werkje, hetwelk wij aan de Friesche onderwijzers aanbevelen als een zeer geschikt leesboek voor de hoogste klasse hunner scholen. Het is geschreven in een' goeden stijl, die, zonder kinderachtig te zijn, echter volkomen voor het kinderlijk begrip berekend is. Hier en daar konden 'welligt de volzinnen wat ingekort of wat meer gerond, en de scheidteekenen met wat meer naauwkeurighcid geplaatst zijn; doch hierin kan bij een tweeden druk, dien wij van harte aan dit boek toewenschen, ligtelijk voorzien worden. Wij hopen, dat dan ook een wat minder spaarzaam gebruik zal gemaakt worden van het voegwoordje om vóór de onbepaalde wijs der werkwoorden; b. « bl. 32, 33, „hij was te jong (om) zelf te regeren" „hij spande alle krachten in (om) de christelijke godsdienst uit te roeijen" enz.