is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

zoo volledig, ala men met eenig regt mogt eischen. Op die naamlijst is geen vervolg verschenen. De geringe deelneming, of de groote moeite aan de bewerking verbonden, moeten dus van de voortzetting hebben afgeschrikt, en de naamlijst zelve is natuurlijk verouderd en geheel onbruik,baar geworden.

Met belangstelling begroetten wij daarom de verschijning van dit jaarboek, uitgegeven door de Inspecteurs van het lager onderwijs, onder medewerking van bijna alle Heeren Schoolopzieners en onder redactie van Dr. Lindo. Wij hebben hier alle gegevens bijeen, die het verwachten eener naauwkeurige opgave wettigen, daar hier uit officiëele bescheiden kon worden geput, waar de onderwijzer alleen uit welwillend verstrekte inlichtingen zijn stof moest halen. In weerwil van alle zorg aan dezen eersten jaargang besteed, zullen er evenwel nog onjuistheden genoeg in voorkomen; minder duidelijk schrift doet in de spelling van eigennamen afligt een klein abuis begaan. Wij hebben hier en daar zulke kleine vergissingen opgemerkt en meenen op te merken. Wie zou daarvan der Eedaotie echter een verwijt willen maken , zelfs niet hiervan , dat op eene enkele plaats de plaatselijke schoolcommissie is vergeten op te geven en haar leden onder eene andere gemeente zijn vermeld, zoo als wij meenen dat met Ylaardingen en Schiedam het geval is. Over het algemeen, zoover onze lokale kennis zich uitstrekt, hebben wij de opgaven zeer naauwkeurig bevonden, en wij hopen , dat de belangstelling in dezen arbeid, waardoor de HH. Inspecteurs op den dank van autoriteiten en onderwijzers zich ruime aanspraak hebben verworven, zoo groot moge zijn, dat de leemten uit vele volgende jaargangen kunnen worden verwijderd. Een jaarboek heeft natuurlijk kortstondige waarde voor zooveel de officiëele opgaven aangaat, en het zal ons daarom hoogst aangenaam zijn, indien de uitgevers in het