Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een vrije daad van haar ziel. Aan hem bood zij deze ziel gretig aan en elke aanraking met hem, hetzij physisch, hetzij psychisch beteekende een bevrediging, van wederzijdsche, in hun onoverzienbaarheid

haast mystische verlangens"

,,De gestyleerde Verschijning van de

Jonkvrouw met haar licht-rhythmischen tred, haar milde oogen, haar kuischen lach en sierlijk handgebaar is op eenmaal verdwenen; in haar plaats is zij gekomen, Yong Chien de Minnares, niet zoo verheven als haar zuster, maar menschelijker, meer bereikbaar en smachtender naar omhelzingen en liefkoozingen. Bit is het nieuwe, het bijzondere, dat Gervais gebracht heeft: hij heeft de Chineesche vrouw gezien, niet zooals de Chineesche schilders en velen met en na hen, als een onaanrandbaar, engelachtig wezen, maar als een sterfelijke, vol liefdeverlangen en aan dat verlangen toegevend met roekelooze natuurlijkheid."

De schoolarts

In het October-nummer van De Vrouw en haar Huis vertelt mevrouw P. P. Bouman— Slaterus een en ander omtrent het werk van de schoolarts. Haar eigen werk omvat het onderzoek van leerlingen der voorbereidende scholen. Daarbij gaat het als volgt toe:

„Wanneer de kleuter van 3!4, tegenwoordig 4, jaar op school geplaatst wordt, wordt hij binnen de 3 maanden aan het geneeskundig onderzoek, waarbij de moeder of een ander familielid tegenwoordig is, onderworpen. Deze tegenwoordigheid is van het hoogste belantf, aangezien dan naar alles, wat het kind tot dien tijd doorgemaakt heeft, gevraagd kan worden benevens datgene uit het familieleven, wat van invloed op de ontwikkeling van het kind zou kunnen zijn.

Geheel uitgekleed, behalve onderbroekje en kousjes — het eene kleedingstuk blijft aan, omdat reeds deze jonge kinderen hardnekkig weigeren uit schaamtegevoel ,,hun bloote buikje" te vertoonen en de kousjes om mogelijke verwondingen der voetjes door houtsplinters, enz. te voorkomen — staat het rechtop voor mij, opdat aldus een algemeene indruk verkregen kan worden. Dan worden de deelen afzonderlijk aan het onderzoek onderworpen. Hoofdhuid en haren worden op ontstekingen of onzuiverheden, oogen op afwijkin470

gen in stand, vlekken, ontstekingen, ooren op ooraandoeningen, mond en keel o.a. op aanwezigheid van vergroote amandelen, longen en hart, buik met zijn organen en mogelijke aanwezigheid van breuken, houding op afwijkingen in spiersterkte of wervelverkrommingen, benevens knie- en voetstand nagegaan en op de daarvoor bestemde kaart aangeteekend. Bij dit onderzoek is meestal de klasse-onderwijzeres aanwezig, die aanteekening houdt van de bijzondere maatregelen voor dit kind of de medeleerlingen, noodig om ze in overleg met het hoofd der school uit te voeren en die zelf ook herhaaldelijk waardevolle gegevens omtrent het kind verschaft. Worden afwijkingen gevonden, die doktersingrijpen vereischen, dan wordt den huisarts door middel van een daartoe bestemd formulier mededeeling gedaan, doordat moeder en kind hiermee den arts bezoeken. Een heel enkele maal wordt dit onderzoek » door de bleuheid van het kind bemoeilijkt, maar meestal stelt dan een grapje het kind op zijn gemak en verloopt alles vlot. Op bepaalde tijden worden de scholen bezocht en nagegaan of de adviezen gevolgd zijn. Het onderzoek der leerlingen in de le, 3e en 6e klas der lagere scholen geschiedt geheel op dezelfde manier, alleen word ik hier bijgestaan door de schoolverpleegster, die tevoren naam en geboortedatum invult op de kaart, benevens de gehoor- en gezichtsscherpte, door haar nagegaan. Bij de minste afwijking in gehoor- en gezichtsscherpte wordt deze door mijzelf gecontroleerd. Met de gevonden afwijkingen wordt op dezelfde manier gehandeld als boven aangegeven. Wat het onderzoek der leerlingen in de 6e klas betreft (bij de meisjes is de onderwijzeres, op de gemengde scholen bij de jongens de onderwijzer aanwezig) is dit iets uitvoeriger, omdat met het oog op een bepaald beroep, dat door de ouders of het kind gewenscht wordt, een vingerwijzing soms gegeven moet worden. Zoo zal een kind met kleurenblindheid bijv. geen vliegenier, met uitgesproken platvoeten geen uitsluitend „staand" beroep (winkelbediende, tandarts), met zeer slechte gezichtsscherpte geen beroep, waarbij de oogen zeer ingespannen moeten worden, mogen kiezen om maar bij enkele voorbeelden te blijven.

Het onderzoek op de uitgebreid lagere scholen, nijverheidsscholen, enz. geschiedt op dezelfde wijze als in het 6e leerjaar der lagere school en wel bij deze kinderen in het 2e leerjaar."

Sluiten