is toegevoegd aan je favorieten.

De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 52, 1895, no 17, 27-04-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■2

nW WEKKER

tijd is men reeds bezig het onderwijs in die rich- | ting te sturen; als men daarmee voortgaat, komt men er wel: niet in eens, maar zoo langzaam aan, dat is langs den zekeren weg. Dat nieuwe beginsel: de aanwending van de hand bij het onderwijs, de hand als factor der zelfwerkzaamheid, dit beginsel door Fröbel aangegeven moet in de school in de tegenwoordige leervakken worden doorgevoerd; is dit beginsel tot zijn recht gekomen, dan kunnen we verder zien en den handenarbeid of de slöjd of de huisvlijt, zooals het dan heeten zal, eene plaats in het lager onderwijs bezorgen.

De bovenhenoemde brochure geeft een pleidooi voor handenarbeid, dat pleidooi is nog al breed opgezet, er zijn onderscheidene dingen bij gehaald, die er nu juist niet onmiddellijk bij hooren, maar de brochure is met warmte geschreven en in deze dagen, nu door belangstellende personen buiten het onderwijs staande, de practische richting als eerste eisch wordt gesteld, de aandacht wel waard. De schrijver wil om den handenarbeid uit zijn kwijnenden toestand tot een nieuw leven te brengen, een tijdschrift stichten op gansch nieuwe grondslagen.

De aard van dat nieuwe Maandblad wordt omschreven in een programma dat aan het slot der brochure voorkomt. Ya.

=~e^j^^~rw^c^s^^<

Akte-examen in Zuid-Holland April 1895.

Aardrijkskunde (9—93/4). Keuze uit 3 onderwerpen.

1. Het gebied van den Gelderschen IJsel.

2. De Duitsche middelgebergten.

3. Onze West-Indische bezittingen.

Nederlandsche Taal (93/4— 12V4). a. Opstel naar keuze:

1. De brievenbesteller.

2. Steenkolen.

3. De beste stuurlui staan aan wal. &. Zoo ge iets begonnen zijt,

Houd kalm uvr doel voor oogen,

Gebruik uw tijd, Meer doen dan dit is ijdel pogen; Die veel doet, staat in 's werelds gunst; Iets goed te doen, ziedaar de kunst. Geef in eenvoudig proza den inhoud van het bovenstaande versje weer.

Benoem taalkundig de gecursifeerde woorden, c. Gebruik twee van de volgende uitdrukkingen figuurlijk in zinnen en geef er daarna eene verklaring van, waarbij de figuurlijke beteekenis uit de letterlijke wordt afgeleid:

De tering naar de nering zetten. Zich op glad ijs wagen. De hand aan den ploeg slaan. Achter het net visschen.

'Rekenkundige Vraagstukken (174"23/4).

1. Van drie getallen is het kleinste ty4 deel van het grootste en het verschil tusschen het grootste en het middelste is gelijk aan het kleinste. Deelt men elk dezer getallen in 360, dan is de som der quotiënten 57. Welke getallen zijn het?

2. Teller en noemer eener echte breuk verschillen 7. Als men den teller met 7 vermindert en den noemer door 22/5 deelt, wordt de waarde der breuk een geheel. Welke is de echte breuk?

3. Twee stukken katoen worden verkocht het eene tegen 22,5 cent en het andere tegen 27,5 cent den M. voor 22.80. Was het eerste stuk tegen 27,5 en het tweede tegen 22,5 cent den M. verkocht, dan zou men 40 cents meer ontvangen hebben. Hoe lang is elk stuk?

4. Van een rechthoekig kleed met een rand van 4 dM. breed is de lengte lx/4 maal de breedte en van het binnenste is de breedte 3/4 van de lengte. Het geheele kleed kost f 56,32 en de prijs van een M2 van het binnenste is 4/5 van dien van een M2 van den rand. Hoeveel kost een M2 van elke stof?

5.

- (4-3-37Qx61/3

7.5 : li/4 - l17/is ! 5/9 Schoonschrift (23/4—41/4).

Het eiland Lombok strekt zich uit tusschen 8° 12' en 9° 1' Z.-B. en tusschen 115° 44' en 116° 40' O.-L. en heeft eene oppervlakte van ruim 103 vierkante geographische mijlen: het is dus iets grooter dan onze provincie Noord-Brabant.

1 regel groot, 1 middelgroot, 2 regels staand en 2 loopend klein.

Opvoedkunde (3'/4—4).

Een onderwijzer, die zijne taak goed wil vervullen, moet zich geregeld voorbereiden. Waarom is die voorbereiding noodig en waarin moet zij bestaan, wat het leesonderwijs betreft?

^=%=sj^r^30^r5^^=^

18 April. Examen Onderwijzer en Onderwijzeres.

's-Hertogenbosch. — Opgek. 7 cand. Afgew, 2. Toegel. 5, nl. de heeren P. L. M. Panken en J. J. Wintermans, beiden te Duizel, M. A. van de Poel te Bakel, A. G. C. van der Velden te Strnp en J. J. C. Aarts te Tilburg.

Arnhem. — Geëx. 6 cand. Afgew. 3. Gesl. de heeren: T. G. Heijer te Nijmegen, H. Kramer te Tiel en J. Verhoef te Kuilenburg.

's-Gravenhage. — Geëx. 6 cand. en toegel. de heeren: Th. Schouten te 's-Gravenhage, H. J. Lamers te Schiedam, A. Maaskant te Ridderkerk, A. Rijkée te Alblasserdam en Ch. L. Wesseling te 's-Gravenhage.

Amsterdam. — Geëx. 6 cand., gesl. 5, nl. de heeren: J. B. Keizer te Haarlem, P. H. Jansen, D. Ingwersen en J. C. Houtkamp, allen te Amsterdam, en J. A. van der Houten te Naarden.

Middelburg. — Geëx. 6 cand. Afgew. 3. Gesl. de heeren: J. Bergers te St. Annaland, C. Louwerse te Mfddelburg en A. M. A. de Maat te Pauluspolder.

Utrecht. — Geëx. 6 cand. Gesl. de dames: W. A. Bauling, J. Overboscb, H. Wilmans, P. M. Harzing, M. C. H. Sax en W. G. H. Hendriks, allen te Amersfoort.

Leeuwarden. — Geëx. 5 cand. Gesl. 4, nl. de dames: J. C. G. Stroband en G. Kappenburg, beiden te Sneek, J. de Vries te Dokkum en A. M. van Kappenburg te Sneek.

Zwolle. — Geëx. 6 cand. Toegel. de dames: G. Brinkman te Kampen en H. Fledderus te Deventer.

Groningen. — Geëx. 5 cand., afgew. 2, toegel. de heeren: B. J. A. Lingbeek te Veendam, A. Lutjeboer en P. J. Nipperus te Groningen.

Maastricht. — Geëx. 7, gesl. de dames: A. M.

C. H. V. Ariens, M. L. J. Levelt, O. M. F. Beermann en A. E. Rolf van den Baumen, allen te Heithuizen.

Examen nuttige handwerken.

Middelburg. — Geëx. 4 cand. Afgew. 2. Gesl. de dames: F. A. Goossen te Vlissingen en H. L. Geertsema Beckeringh te Schoondijke.

Zwolle. — Toegel. de dames: M. C. Jansen van Gelder te Kampen en A. Noach te Deventer. Examen vrije- en orde-oefeningen.

's-Gravenhage. — Geëx. 4 cand. Toegel. de heer H. J. Lamers te Schiedam.

Groningen. — Geëx. 4 cand. Afgew. 3. Toegel. de heer J. Hommes te Veendam.

Zwolle. — Geëx. 3 cand. Toegel. de dames: J. M. Daems te Zwolle, M. J. Jansen te Deventer en M. C. Jansen van Gelder te Kampen.

Middelburg. — Geëx. 4 cand. Aigew. 3. Gesl. mej. H. L. Gesrtsema Beckeringh te Schoondijke.

19 April.

Examen Onderwijzer en Onderwijzeres. 's-Hertogenbosch. — Opgekomen 7 cand. Afgew.

1. Toegel. 6, nl. de heeren J. van dor Eerden, Th. J. M. Evers, J. F. Habraken en G. J. M. Neesen, allen te Tilburg; Th. A. Mouthaan te Raamsdonk, A. H. van der Ploeg te Geertruidenberg.

Arnhem. — Geëxamineerd 6 cand. Afgewezen 0. Geslaagd de heeren J. van der Spek, N. Broekhuizen, H. J. Visser, H. van Heuven, P. H. Schreuder en G. Mul, allen te Nijmegen.

Amsterdam. — Geëx. 6 cand. Gesl. 4, nl. de heeren L. G. Kruijswijk te Haarlem, P. F. Labberton te Hoorn, H. G- Kloosterman te Amsterdam en

D. Kliffen te Broek in Waterland. Middelburg. — Geëx. 5, gesl. 3, de heeren

D. Dronkers te Middelburg, A. Hamerlinck te Koewacht en A. Risseeuw te Schoondijke.

Utrecht. — Geëx. 6 cand. Afgew. 1. Toegel. 1. Geslaagd de dames E. F. M. Beek, M. M. Brevée en M. van der Meer, allen te Utrecht; W. G. J. Greeven en B. G. M. Tolboom, beiden van Amersfoort.

Leeuwarden. — Geëx. 5 mann. cand. Allen toegel., de heeren A. Welsink en J. Bijvoet te Sneek, O. Sybrandy te Bozum, K. de Jong te Drachten en Y. Rose te Franeker.

Zwolle. — Geëx. 6 cand. Toegel. de heeren J. M. Croonen te Oldenzaal, C. Kraan, A. H. Kroes en J. P. B. van Lohuizen, allen te Deventer en J. H. Modders te Kampen.

Groningen. — Geëx. 5 cand. Afgewezen 1. Toegelaten de heeren : G. Sterringa, J. van Weering, R. J. Zuidema en E. van Dijk, allen alhier.

Examen vrije- en orde-oefeningen.

Groningen. — Geëx. en gesl. 3 mann. cand., de heeren A. Lutjeboer en F. J. Nipperus, beiden alhier.

Middelburg. — Geëx. 2 mann. cand., beiden afgewezen.

20 April.

Examen Onderwijzer en Onderwijzeres.

's-Hertogenbosch. — Geëx. 7 cand., toegel. de hh. J. E. H. Ridden, A. A. Roelands, L. M. J. Wageman, J. K. Staal, allen te Tilburg, J. Th. M. v. d. Wildenberg te Gilze, H. J. v. d. Wildenberg te Hoogeloon, M. F. Willems te Oosterwijk.

Arnhem. — Geëx. 5 cand., afgew. 1. Geslaagd de heeren W. B. Hofman, J. C. Muller, R. L. van der Ven en G. T. Vonk, allen te Nijmegen.

's-Gravenhage. — Geëx. 12 cand., toegel. de heeren A. de Jong te Rotterdam, L. Swanenburg te Gouda, J. Lens te Leiden, A. Pot te Alblasserdam en A. Kooyman te 's-Gravenhage.

Voor de vrije- en orde-oefeningen der Gymnastiek werd één cand. geëxamineerd, die werd afgewezen.

Middelburg. — Gisteren geëx. 5 cand., afgew.

2. Geslaagd de heeren D. Dronkers te Middelburg, A. Hamerlinck te Koewacht en A. Risseeuw te Schoondijke.

Utrecht. — Geslaagd de heeren E. Knufman te Bunnik en H. H. Kirchberg te Utrecht.

Leeuwarden. — Geëx. en toegel. 6 cand., nl. de heeren L. van der Schoot te Harlingen, G. J. Nieuwland te Schettens, Corns. Stiivel te Sneek, D. Wouters te Bolsward, M. de Vries eu H. Nawijn, beiden te Leeuwarden.

Zwolle. — Geëx. 6 cand., toegel. de heeren R. Peters, G. L. Roesink en H. T. de Vries, allen te Deventer en B. Schurink te Oldenzaal.

Groningen. — Geëx. 5 cand., afgew. 2, toegel.

3. t. w. de heeren J. Dijkstra te Grootegast, J. Haan te Groningen, en D. Koppele te Kiel-Windeweer.

Maastricht. — Geslaagd: de heeren A. Vester, S. J. V. van de Poel, F. W. Kohlbrugge en A. J. Bartels, allen te Maastricht.

Examen vrije- en orde-oefeningen.

Middelburg. — Geëx. 2 cand. Een candidaat was niet opgekomen wegens ziekte. Afgewezen werden beide candidaten.

De examens zijn afgeloopen.

Groningen. — Geëx. en toegel. 3 cand., t. w. de heeren G. Sterringa, J. van Weering en R. J. Zuidema, allen te Groningen.

Leeuwarden. — Geëx. 5 cand., gesl. de heeren A. Velsink te Sneek, en Y. Roze te Franeker.

22 April.

Examen Onderwijzer en Onderwijzeres.

's-Hertogenbosch. — Toegelaten de heeren: P. A. van Aalst en H. C. German, beiden te Dinteloord, P. van den Boogaardt te Schijndel en J. F. Kaekebeke te Stratum.

Arnhem. — Geslaagd de heeren: J. Galema, G. J. Seegelaar, G. Frens en H. C. Helleman allen , te Nijmegen.

Utrecht. — Geslaagd de heeren: A. C. Bosson,

G. B. Dijken en A. van Gorcom te Utrecht. Leeuwarden. — Geslaagd de heeren: H. de

Vries te Nieuwehorne, G. Gosses te Dokkum, S. Gaasterland te Betterwird, J. G. C. Schutte en L. de Groot te Harlingen.

Groningen. — Toegelaten de heer J. Krijthe te Groningen.

Maastricht. — Geslaagd de heeren: H. van Tongeren, P. H. Claessens, L. H. Bours en J. S. Bollen allen te Maastricht.

23 April.

Examen Onderwijzer en Onderwijzeres.

's-Hertogenbosch. — Geëx. 6 cand., afgew. 3, toegel. 3, nl. de heeren R. Mulder en A. H. Verdiesen beiden te 's-Bosch en P. A. J. Geurts te Boksmeer.

Van de 54, die zijn geëxamineerd, slaagden 36 dat is ruim 66 pCt.

Hiermede zijn de examans voor de mannelijke aspiranten geëindigd.

Arnhem. — Geëx. 6 cand., afgew. 3, gesl. de heeren A. H. van Hagen, P. K. Erkelens en H. de Lang, allen te Nijmegen.

's-Gravenhage. — Geëx. 6 cand., toegel. de dames E. Broese van Groenau te 's-Gravenhage, N. H. Gouwentak te Leiden, M. J. Meijer te Rotterdam en C. F. Stein te Vlaardingen.

Utrecht. — Geëx. 5 cand., afgew. 3, gesl. de heeren G. L. van Ingen en H. H. Hol, beiden te Utrecht.

Amsterdam. — Geëx. 6 cand., gesl.,. 5, n.1. de heeren G. B. van Schravendijk te Haarlem, J. Schipper te Hoogkarspel, J. D. van Ramshorst te Haarlem, G. D. Raedt te Amsterdam en J. Ott te Haarlem.

Leeuwarden. — Geëx. 6 cand., gesl. de heeren

H. Zondervan te Harlingen en J. Zoeten te Franeker. Groningen. Geëx. 5 cand., afgew. 2, toegel. de

heeren G. Oosterhof te Garrelsweer, Ch. van der Sch ans, te Middelstum en S. Tornga te Dorkwerd.

Maastricht. — Geslaagd de heeren W. J. H. van Wouw, G. H. M. Claeren, L. N. Raaymaker, T. Edelman, N. Smits, W. P. Dekkers en J. E. H. Hermans, allen te Maastricht.

Examen vrije- en orde-oefeningen.

Leeuwarden. — Geëx. en gesl. 3 cand., nl. de heeren H. de Vries te Nieuwehorne, F. Gosjes te Dokkum en S. Gaesterland te Betterwird.

BERICHTEN.

MIDDELBAAR EN HOOGER ONDERWIJS.

De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat te vervullen is de betrekking van leeraar in geschiedenis en Nederlandsche taal aan de Rijks Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te Sappemeer. Jaarwedde f 1800. Zij die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich vóór 15 Mei e. k. aan te melden bij den inspecteur van het middelbaar onderwijs dr. A. T. van Aken te 's-Gravenhage.

Bergen-op-Zoom. — Blijkens het verslag over 1894 van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs bedroeg het getal leerlingen in December 1.1. op de Rijks Hoogere Burgerschool aldaar 80 leerlingen, waarvan 8 vrouwelijke.

Aan het einde van dit verslag wordt nog eens met aandrang herinnerd aan den reeds zoo vaak geuiten wensch naar een 5-jarigen cursus. Tot dusver zijn de onophoudelijke pogingen der commissie, alsook de verzoekschriften van burgerij en burgerlijke en militaire ambtenaren aan de Regeering te vergeefs geweest; eveneens de adressen van instemming door de gemeentebesturen van Rozendaal, Steenbergen, Tholen, Halsteren en Ossendrecht. Vergeefs was ook het aanbod der gemeente Bergen-opZoom, om alle lokalen, welke naar de zienswijze van den Minister zouden benoodigd blijken te zijn, geheel voor rekening van de gemeente te laten bouwen.

Het belang van zoovelen aldaar en uit den naasten omtrek, wier middelen niet veroorloven het verdere onderwijs hunner zonen elders te zoeken, noopt de commissie om nogmaals daarop aan te dringen.

Vucht. —■ De heer A. Ide, directeur der G. A. van Swieten-Tuinbouwschool te Frederiksoord, is van Rijkswege aangewezen om in den aanstaanden zomer in de Afdeeling Vucht der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde theoretische en practische lessen te geven over groententeelt en boomteeltkunde.

's-Gravenhage. — Het advies der Raadscommissie voor het gemeente-onderwijs ten gunste van het thans in een voorstel belichaamd denkbeeld van B. en W. tot verhooging van het schoolgeld voor de hoogste twee klassen aan de H. B. S. voor jongens van f 100 tot f 150 'sjaars — een voorstel hoofdzakelijk om financieele beweegredenen gedaan — is, naar men verzekert, in die commissie vastgesteld met meerderheid van slechts ééne stem.

De commissie telt 7 leden.

Tot de minderheid behoort de wethouder van onderwijs dr. Mouton, die dientengevolge de verdediging van het voorstel van B. en W. niet op zich nemen zal.

Schoonhoven. — Bij het bestuur der Nijverheidsvereeniging voor goud- en zilversmeden te Schoonhoven is de tijding ontvangen, dat ten behoeve van de aldaar bestaande teekenschool, te rekenen van 1 Jan. jl., tot wederopzeggens eene jaarlijksche Rijkssubsidie wordt verleend van f 1400.

Gorinchem. — Tot leeraar in de wiskunde en het lijnteekenen a/d H. B. School te Gorinchem, tevens tot directeur van de burgeravondschool aldaar, is benoemd de heer F. J. Faes, assistent a/d Polytechnische School te Delft.

Leeuwarden. — De ambachtsschool is de nieuwe cursus begonnen met 134 leerlingen.

Veendam. — Benoemd tot leeraar in de scheikunde aan de H. B. School de heer H. Hemmes te Groningen.

LAGER ONDERWIJS.

Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Mei e.k., opnieuw benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Beetsterzwaag, Mr. W. H. Jonkers te Kortezwaag en is met ingang van 15 Mei e.k. opnieuw benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Alkmaar J. Nuhout van der Veen, te Alkmaar.

Gewestelijke Vereeniging Noordholland van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap.

Het Bestuur heeft zeer zeker de leden der vereeniging zeer verplicht door het Jaarboekje, 't welk eene bijzondere waarde ontleent, omdat het alles bevat wat betrekking heeft op de feestviering van het vijftigjarig bestaan dier vereeniging.

Na het jaarverslag over 1894, de notulen dor gewone vergadering der gew. vereeniging op 29 Jan. 1894, vindt men de rede op de vergadering van 29 Dec. 1894 uitgesproken door den heer H. Hinse. Zij geeft op boeiende wijze: De laatste vijftig jaren van de Gew. Vereeniging Noordholland.

De heerlijke Studie van Dr. P. H' Ritter, dienzelfden dag in de feestvergadering uitgesproken en die zooveel te genieten en te denken gaf, wordt ook niet gemist, evenmin als de feestzang van den heer T. J. B(eijerlee).

Met het meeste genoegen aanvaardden wij ook dit feestgeschenk, dat voor latere jaren ook dienen kan als aanwijzer hoe degelijk en waardig het vijftigjarig bestaan der Vereeniging herdacht is.

Onzen dank aan het Bestuur!

In de 51e Jaarlijksche Vergadering der Gewestelijke Vereeniging Noord-Holland van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, te houden op Zaterdag 1 Juni 1895, des morgens te 10 uur, in het „Hof van Holland" te Hilversum, zullen 0. a. de twee volgende punten behandeld worden.

Inleiding van den heer J. Versluis van Amsterdam over „De plaats der school in de maatschappij."

Lezing van den heer J. J. Francken van Haarlem: „Wenschen en eischen voor het onderwijs en de onderwijzers van vijftig jaren geleden."

De werkzaamheden zullen worden afgewisseld met het voordragen van eenige zangnummers door een koor van Hilversumsche onderwijzers onder leiding van den heer H. F. Andriessen en met pianoaccom pagnement van den heer C. Andriessen.

Van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers.

Door het Hoofdbestuur van den Bond is de volgende circulaire verzonden;

Waarde Kollega.

't Is na Uw gelukkig volbracht examen voor 't eerst, dat we U met dezen naam kunnen begroeten. Gij leeft natuurlijk in dezen tijd in eene alleropgewekste stemming en wij zullen waarlijk de laatsten zijn, die deze opgewektheid willen verstoren, maar toch voelen we ons genoopt, U in Uw eigen belang en dat van allen, die. nu Uw kollega's geworden zijn, met eene ernstige zaak bezig te houden.

Daar zijn in onze onderwijswereld vele toestanden, die er nog ver van af zijn, te beantwoorden aan datgene, wat wij gewenscht achten. Die toestanden zult Gij zeker langzamerhand in de praktijk leeren kennen en U dan bij ons aansluiten, om te trachten daarin verbetering te brengen.

Eén enkel gewichtig punt willen we thans reeds onder uwe aandacht brengen. Be salariëering van den onderwijzersstand is over 't algemeen bedroevend. De wet van vraag en aanbod geldt daarbij in hooge mate en zoo komt het, dat voor een vier a vijftal jaren geleden de salarissen op vele plaatsen gelijk waren aan 't wettelijk minimum van f400.

In de laatste twee jaren is dit echter veranderd; 't aantal solliciteerende onderwijzers was op verre na niet voldoende voor 't aantal vakatures en de salarissen rezen tot f 500 en daarboven.

Nu echter de voorjaarsexamens weer een groot aantal geslaagden brengen hebben sommige gemeentebesturen zich dadelijk gehaast, oproepingen tegen f400, —te plaatsen. Dit nu meenden wij U onder 't oog te moeten brengen en tevens bij U met kracht er op te moeten aandringen, naar die betrekkingen niet te solliciteeren. 't Gebrek aan Onderwijzers is nog groot genoeg. Gij behoeft dus niet uit den nood zulk eene betrekking aan te nemen. Wanneer de gemeentebesturen maar bemerken, dat hunne oproepingen tegen lage salarissen niet helpen, zullen ze spoedig genoeg een hooger traktement uitloven.

Solliciteert dus niet onder de f500,—.

Al zoudt Gij dus misschien een maand langer op eene betrekking moeten wachten, dan zoudt Gij reeds in 't eerste jaar die schade dubbel ingehaald hebben. En bedenk vooral, dat, als de gemeentebesturen eenmaal een onderwijzer voor f400,— hebben, zij gewoonlijk slechts door den uitersten nood gedrongen, hem later eene kleine vermeerdering van salaris toestaan.

Over eenige jaren zullen de pasopgerichte normaalscholen weer te veel onderwijskrachten afleveren en de gemeentebesturen zullen trachten, de salarissen zooveel mogelijk te drukken. Draagt gij nu reeds zorg, dat de salarissen van allen, die dan onderwijzer zijn, niet onder de vijfhonderd gulden bedragen.

Wij verzoeken U dringend, deze circulaire aan Uwe ouders of voogden te doen lezen. Wij weten wel, dat er onder U verschillenden zijn, waarvoor 't wenschelijk is zoo spoedig mogelijk ook wat te verdienen, maar wij meenen TT thans aangetoont te hebben, dat het in Uw eigen belang is, indien Gij den raad hierboven gegeven, opvolgt.

Mocht Gij omtrent een of ander nog nadere inlichtingen of raadgevingen van ons wenschen te ontvangen, dan zullen U die steeds gaarne verstrekt worden.

Inmiddels, na kollegialen groet, Namens het Hoofdbestuur van den B. v. N. O. G. Severijn, Voorzitter Th. M. Ketelaar, Algemeene Secretaris.

Sarphatipark 8.

Amsterdam, April 1895.