is toegevoegd aan je favorieten.

De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 52, 1895, no 28, 13-07-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEKKEB,

3

Commissiën in andere provinciën doen om daarvan gedrukte verslagen rond te zenden. Zoo zullen de commissiën elkaar ideën aan de hand doen. Aan den secretaris wordt opgedragen aan de centrale commissie een verslag van deze vergadering toe te zenden.

Instituut voor Doofstommen.

De leden van het hoofddepartement Groningen, daartoe door de hoofddirectie van het Instituut voor doofstommen opgeroepen, hielden gisterenavond in het groote schoolgebouw van het Instituut de gewone jaarlijksche vergadering. Aan het verslag van den secretaris, den heer jhr. mr. J. R. van Iddekinge, over den toestand in het afgeloopen schooljaar, ontleenen wij het volgende:

Van de kweekelingen, die in den zomer van 1894 met de vacantie naar hunne ouders en betrekkingen vertrokken, kwamen 3 niet terug. Hunne plaatsen en die van de ontslagen kweekelingen werden ingenomen door 21 nieuwelingen, waarvan 1 externe.

Het onderwijs werd geregeld gegeven en leverde goede resultaten op. De kweekelingen gaven, zoowel wat hun gedrag en vlijt als hunne vorderingen aangaat, over 't algemeen redenen tot tevredenheid. Ook over de wijze, waarop het onderwijs op school en in de handwerken en ambachten werd gegeven, kon de directie, tot haar genoegen, hare tevredenheid uitspreken.

Op een paar ernstige ziektegevallen na, was de gezondheidstoestand der kweekelingen zeer goed.

Aan het einde van dit schooljaar zullen 14 kweeklingen, 10 jongens en 4 meisjes ontslagen worden. De meeste van hen zijn flink ontwikkelde jongelieden, in het bezit van de noodige kennis en geschiktheid om in de maatschappij te verkeeren; 5 zijn afkomstig uit Noord-Holland, 2 uit Gelderland, 3 uit Drenthe, 1 uit Overijsel, 1 uit Friesland en 2 uit Groningen.

Nadat het verslag onder dankbetuiging voor kennisgeving was aangenomen, bracht de commissie, uit de leden benoemd tot het nazien der rekening over het afgeloopen jaar, haar rapport schriftelijk uit, dat strekte tot goedkeuring dier rekening. Dienovereenkomstig werd besloten.

Uit de Gemeentestem.

Mijnheer de Bedacteurl

Heeft het hoofd eener school, vrije woning genietende, het recht om, wanneer bij reparatie aan die woning oud materiaal door den werkman op de plaats der woning is nedergelegd, dit te vernielen of te verwijderen zonder de toestemming van B. en W. ?

Kan bedoeld hoofd der school beletten dat dit materiaal voor eenige dagen op zijn terrein worde nedergelegd, wanneer hierdoor geen schade of nadeel voor hem ontstaat?

Tusschen de gemeente en een hoofd der school bestaat geen huurovereenkomst en zijn immers de bepalingen van het B. W. niet geldende?

Wel is waar is het h. d. s. geen huurder van de hem verstrekte woning, maar zoolang woning en huis tot mijn gebruik aangewezen blijven, mag daarover niet zonder zijne toestemming door een ander beschikt worden. Hij behoeft dus niet te dulden dat materialen op zijn terrein worden neergelegd; geschiedt dit toch, dan mag hij ze verwijderen, maar niet vernielen.

Uitstapjes voor schoolleerlingen.

Door de Holl. Uz. Sp. Mij. zijn beschikbaar gesteld voor 1 onderwijzer en minstens 20 schoolleerlingen beneden den leeftijd van 15 jaar, retourbiljetten 3e klasse, geldig op den dag der uitgifte, voor het bedrag der enkele reis.

Deze vrachtreductie wordt niet op Zon- en feestdagen verleend.

Oponthoud op tusschengelegen stations is geoorloofd, mits zulks bij de aanvrage worde opgegeven.

Aanvragen om deze biljetten moeten uiterlijk 3 dagen te voren met opgaaf van het aantal deelnemers, worden gericht aan den hoofdinspecteur der Maatschappij te Amsterdam, met aanwijzing van den dag, waarop en de treinen waarmede het vervoer wordt gewenscht.

Noord- Brabant.

St -Oedenrode. — In deze gemeente is de betrekking van hoofd eener school vacant. Het gemeentebestuur stelde aan den raad voor, het salaris van dat hoofd op f 1100 vast te stellen. Het lid W. vond f 1000 beter; waarom werd niet gezegd. Het lid v. d. H. meende, dat ook f 1000 veel te hoog was; f 700 was genoeg, meer dan genoeg zelfs.

Het lid A. oordeelde f 1000 wel veel, maar niet genoeg om er „den heer" van te spelen; waarop het lid v. d. H. vroeg, of een hoofd der school „den heer" moest spelen. De voorzitter vatte hierop vuur en zeide: „Dat moet hij zeker. En als de pastoor bij hem komt dan moet hij een glas wijn kunnen schenken." De jaarwedde van bedoeld hoofd werd daarop gesteld op f 1000.

Gelderland.

Voorst. — Alhier wordt door den gemeenteontvanger zitdag gehouden in de openbare school tot ontvangst van gemeente-belasting. De schoolbanken worden dan opgeruimd en circa 240 kinderen tegen den wil hunner ouders gedurende dien tijd naar huis gezonden.

Harderwijk. — Een voorstel van B. en W. dezer gemeente om, wegens het overgroote getal leerlingen (56), de laagste klasse op de lagere school B in tweeën te splitsen en een onderwijzeres meer aan te stellen, werd met 10 tegen 3 stemmen verWorpen.

Noord-Holland.

Amsterdam. — De Vormschool voor bewaarschoolonderwijzeressen alhier, hield hare jaarvergadering. In het jaarverslag van den secretaris werd melding gemaakt van de bewaarschool der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke op 1 Augustus aan deze vereeniging voor den tijd van zes jaren wordt overgedragen en den oudsten leerlingen der vormschool de gelegenheid zal geven zich practisch te oefenen.

Voor de betrekking van directrice dezer bewaar¬

school hebben zich reeds 40 sollicitanten aangeboden. Het bestuur der vormschool heeft echter nog geene keuze gedaan. Met ingenomenheid werd voorts in het verslag melding gemaakt van den gunstigen invloed van het bewaarschoolonderwijs op het lager onderwijs.

Uit de rekening van den penningmeester bleek dat deze met een batig saldo van ca. ƒ 22 sluit. Wat de financiën betreft ziet het er echter voor de vormschool niet rooskleurig uit. Ook dit jaar was het bedrag aan contributiën en giften weder geringer dan het vorig jaar. Met dankbaarheid werd eene gift herdacht van f 6000, waardoor de zesjarige proef met de bewaarschool mogelijk was gemaakt.

Tot negende bestuurslid werd benoemd de heer Halterman.

Haarlem. — In hare vergadering van Zaterdag jl. herdacht de afdeeling „Haarlem" van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap haar 25-jarig bestaan.

Dit feit werd in eene rede herdacht door den voorzitter den heer R. Broere, die in het slot van zijn luid toegejuichte toespraak den wensch uitsprak, dat verbroedering, toenadering en wederzijdsche waardeering steeds meer mochten worden op den voorgrond gesteld.

Tevens deelde hij mede, dat de heeren P. H. v. d. Ley, directeur der rijkskweekschool voor onderwijzers, en J. de Koek, hoofd eener school, die van de oprichting der afdeeling hunne krachten hadden aangewend tot haren bloei, waren benoemd tot eereleden.

Een varieerend programma hield overigens de leden en geïntroduceerden eenige uren aangenaam bijeen.

Koedijk. — Voor de betrekking van hoofd der openbare lagere school alhier, hebben zich 100 sollicitanten aangemeld, waaronder 15 hoofden van scholen.

Zeeland.

Veere. — In zake het hooger beroep door den Commissaris der Koningin in Zeeland ingesteld naar aanleiding van een besluit van Gedep. Staten dier provincie tot toekenning van eene rijksbijdrage aan de Chr. school alhier over de laatste 7 maanden van 1894, is bij Koninklijk besluit de beslissing van Gedep. Staten gehandhaafd, zoodat aan de genoemde school, welke — eertijds uitgaande van de Ger. Kerk aldaar — na 1 Juni des vorigen jaars gebracht is onder het beheer eener plaatselijke vereeniging, de rijksbijdrage zal worden toegekend. De Commissaris achtte geen aanspraak aanwezig, wijl z. i. niet aan de wettelijke voorschriften was voldaan en ging daarom in beroep.

Friesland.

Kollum. — Door den gemeenteraad van Kollumerland en Nieuwkruisland is besloten tot invoering van een nieuwe schoolgeldheffing. Daarbij worden de ingezetenen verdeeld in vijf klassen. De eerste klasse omvat hen die een zuiver inkomen hebben van f 1000 en daarenboven, de tweede hen wier inkomen f500 tot f 1000, de derde hen wier inkomen f 250 tot f 500, de vierde hen wier inkomen f 100 tot f 250 bedraagt, terwijl zij die minder dan f 100 inkomen hebben de vijfde klasse vormen. In de le klasse wordt betaald per maand voor 1 kind f 1.12M voor 2 kinderen f 2, voor 3 kinderen f 2.62K, voor elk kind meer f 0.87J4; voor de 2e klasse zijn deze cijfers f 0.90, f 1.55, f 1.95 en f 0.65; voor de 3e klasse f 0.65, f 1, f 1.20 en f 0.40; voor de 4e klasse f 0.32^, f 0.50, f 0.60 en f 0.20. De 5e klasse is vrij.

0 v e r ij s e I.

Enschedé. — Voor de vacature van lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs alhier wordt door die commissie aan den Raad een opdracht ingediend, bestaande uit lo. den heer A. Rienks, leeraar in het Duitsch aan de Ned. School voor Nijverheid en Handel en no. 2 den heer Albert Kosters, handelsagent alhier. Tegen de verwachting der commissie in werd door den Gemeenteraad in zijne zitting van 3 Juli jl. met 9 tegen 6 stemmen benoemd no. 2 der voordracht, de heer Kosters, in stede van no. 1, een vakman, die door de commissie bijzonder was aanbevolen. De heer Kosters heeft echter de benoeming niet aangenomen, terwijl de commissie van toezicht bestaande uit de heeren A. H. Jannink, Th. Roessingh, C. Baurichter en G. Beltman A.Gz., de laatste tevens lid van den Gemeenteraad, eenparig haar ontslag zal indienen.

— Reeds sedert October 1893 is door het hoofd der 4e o. 1. s. alhier, den heer K. de Vries Sz. een cursus opgericht om te trachten een practische oplossing te geven aan het vraagstuk, dat op dit oogenblik zoowel in als buiten de onderwijswereld aan de orde wordt gesteld: „De toepassing van handenarbeid als onderwijs- en opvoedingsmiddel op de Volksschool". Meer en meer begint dit onderwijs, eigenlijk een onderwijsmethode, de aandacht te trekken; het stelt de zelfwerkzaamheid van het kind op den voorgrond en wordt sinds geruimen tijd in genoemde school gegeven; in de raadzitting van 23 Nov. 1894 werd er een zeer gunstig oordeel over uitgesproken.

Kampen. — De schoolkinderen van hier, die door trouw schoolbezoek uitmuntten, hebben den 4e en die van Brunnepe den 6e Juli hun jaarlijksch feestje op den Frijzenberg gehad.

Die schooluitstapjes werken zeer gunstig.

BENOEMINGEN.

Benoemd tot hoofd der school te: Amsterdam (herh. sch. fabr. Spoorw.), W. H. Jintes te Haarlem. „ (Nutsbew. sch.), mej. L. Eikelenboom te Middelburg. Botterdam, M. Brezet aldaar.

„ A. van der Velden aldaar. Surhuisterveen, J. van der Velde te Lettele.

Benoemd tot onderwijzer te: Arnhem, J. Dijkstra te Rauwerd.

„ C. Pauwe te Hilversum. Burg (Zeel.), J. de Kant te Hellevoetsluis. Dreumel, A. M. Overling te Deutichem. 's-Gravenhage (Waalsche Diac. sch.), A. K. A. dn Pré te Vlissingen.

Haarlem (2e opl. sch. v. j.), J. P. F. Dicke aldaar. Hellendoorn, G. H. Hartgers te Deventer. Hillegersberg, T. Vleeming te Amsterdam. Kampen, L. Swanenburg te Gouda. Kapelle (N.-B.), C. Wildeman te Ede.

„ A. van Wijnen te Gameren.

Keent (Weerd), L. Jansen te Roermond. Lisse (R. K. Par. sch.), J. A. Bijvoets te Sneek. Marle, II. Belt te Velsen. Botterdam, B. Roodnat te Valkenburg.

» A. Eijsberg en J. K. Verboeff beiden aldaar.

Schiedam, J. G. van Vlaardingen te Gorinchem. „ W. F. K. van Overbeek te Ritthem. , P. D. van Amerom te Sassenheim. Ten Boer (Chr. sch.), S. Tornga te Dorkwerd. Utrecht, H. Potnes te Amersfoort.

» A. W. Schmelling te De Bilt.

„ H. R. Kirchberg aldaar.

, (Chr. sch.), J. van Ingen aldaar. Vollenhove, M. de Vries te Leeuwarden. Wetering, D. Zooistra te Ossenzijl. Zevenhuizen, A. Westbroek te De Lier.

Benoemd tot onderwijzeres te:

Amsterdam (R. K. sch.), mej. C. de Jong te

's-Hertogenbosch. Beemster, mej. J. Visser te Maasland. Bennebroek, mej. M. A. G. Kruijff te Nieuw-Vennep. Deventer, mej. .1. H. Vrugtman te Zutphen. Egede, mej. J. Kesemaat te Rhoon. 's-Heerenhoek, mej. M. Adriaanssens te 's-Graven-

polder.

Leeuwarden (sch. no. 6), mej. J. Siderius te Goutum. Moordrecht, mej. M. N. Dirkzwager. Oudkerk, mej. A. P. de Zee te Drachten. Botterdam, mej. W. F. Zieleman aldaar. Strijensas, mej. M. C. Kattekamp. Utrecht (ütr. schoolvereen.), mej. G. C. de Waal te Eindhoven.

(id. v./h. Duitsch), mej. H. C. Breijer te Arnhem.

Visvliet gem. Grijpskerk, mej. M. Tamsma Visser. NED. INDIE.

Benoemd:

Tot leeraar in het Nederlandsch, aan de afd. H. B. School van het gymn. Willem III te Batavia, de ambt. op nonact. H. W. Praasterink; tot id. in de mod. talen aan de H. B. S. te Semarang, de ambt. op nonact. J. J. Julius; tot directeur van de school voor zonen van inl. hoofden c. s. te Magelang (Kedoe), L. G. Bertsch, met den titel yan directeur (thans tijd,) id., tot onderwijzer 2e kl. T. Kromhout, op nonact. en gepl. teMuntok (Banka) als hoofd; tot id. 3e kl. J. C. Hietink en geplaatst te Soekaboemi (Preanger); belast met de waarn. der betr. van onderw. 2e kl. J. P. van Ekris, op nonact. en geplaatst te Ngawi (Madioen) als le onderwijzer; tot leeraar in Engelsch en Duitsch aan de afd. H. B. S. van het Gymnasium Willem III te Batavia, de ambt. op nonact. G. J. P. J. Bolland; tot onderw. 3e kl. B. J. Visscher, thans waarn. id.

Belast: met ingang van 2 Juli 1895, voor den duur van het aan den ambt. W. van der Lee verleend verlof naar Europa, met de waarn van insp. van het L. O. voor Europeanen in de le afd. de onderw. le kl. W. F. den Broeder; met de waarn. van ond. le kl. J. A. J. Vorderman, op non-activiteit; met de waarneming der betrekking van onderwijzeres 2e kl. de hulponderwijzeres J. C. van der Staay.

Overgeplaatst: Van de school te Madioen naar die te Loemadjang (Probolmggo), als hoofd, de onderw. le kl H Z Zegers de Beijl; van de 3e school te Batavia naar de id. te Madioen als hoofd, de waarn. onderw. le kl. G.J. Kerlen; van de school te Bezoeki naar de le school B te Soerabaja, als le onderw. de ben. onderw. 2e kl. W. Schols; van de le school te Soerakarta naar die te Japara als hoofd de onderw. 2e kL P. van Duijn; van de school te Soekaboemi (Preanger) naar de le school te Soerakarta, de onderw. 3e. kl. J. J. Pruiter.

Geplaatst: Aan de meisjesschool te Padang (Sum. Westkust) als hoofd de waarn. onderwijzeres le ki. op nonactiviteit Mej. A. H. Jansen; aan de 3e. school te Djokjakarta, de ben. onderw. 3e kl. D H Engelberts; aan de 3e school te Batavia, de waarn onderw. 3e kl. B. J. Visscher; aan de school te Modjokerto (Soerabaja) als hoofd, de waarn. onderw. le kl. op non-act. J. A. J. Vorderman; aan de 3e school te Batavia, als le onderw. W. P. Hillen, gewezen waarn. leeraar in Engelsch aan de afd! H. B. S. van het Gymn. Willem III, te Batavia thans tijd. waarn. onderw. 2e kl.

Bepaald:

Dat de onderw. 2e kl. P. van Vlodrop, thans hoofd der school te Loemadjang (Probolinggo), voorloopig als le onderw. aan die school geplaatst blijft: dat de ben. onderw. 2e kl. A. M. Huijsmans als le onderw. aan de le school te Soerakarta geplaatst blijft.

ONTSLAG, OVERLIJDEN ENZ.

Deventer. — De gemeenteraad heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan de onderwijzers aan de openbare lagere scholen J. L. Mulder, G. H. Hartgers en N. L. Willink.

Leeuwarden. — De gemeenteraad heeft eervol ontslag verleend aan mej. F. A. Behrns als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 10; een pensioen toegekend aan de eervol ontslagen schoonmaakster van gemeenteschool no. 5 mej. de wed. P- Sterk.

Werkhoven, 5 Juli. -— Aan den heer F. Kraai of Kraaij, eervol ontslagen hoofd der openbare ia<fore. scn°o1 alhier, is een pensioen verleend van f627 's jaars, met ingang van 1 Febr. 1895.

Westbroek, 5 Juli. — Den heer W. A. Raman, eervol ontslagen onderwijzer aan de gemeenschappelpe openbare lagere school der gemeenten Westbroek en Achttienhoven is een pensioen verleend van f 110 'sjaars met ingang van 15 Nov. 1894,

VOORDRACHTEN.

Voordracht voor hoofd der school te:

Huizum. — (Dep. bewaarschool), de dames: van Drooge, te Wolvega; Visser te Leeuwarden en de Vries te Heerenveen.

Surhuisterveen. — de hh., Cuperi, hoofd der school te Suameerderheide; Kiestra, onderwijzer te Haarlem; van der Velde, hoofd der school te Lettele; Wieberdink, onderwijzer te Goor.

Nieuwe Tonge. — de hh., J. Huisman, ond. te Amsterdam ; L. Ch. Langhorst, h. d. s. te Ouddorp; B. de Maas, ond. te Schiedam; H. H. Tannemaat en C. Volker, id. te Rotterdam; A. Weisfeit, id. te Krommenie; L. Ph. Weisfeit, h. d. s. te Ouddorp; M. de Zeeuw, ond. te Willemstad.

Stiphout. — de hh., H. A. M. de Kort, te Boksmeer; M. Kwinten, te Eersel en J. Roefs te Aarle-Rikstel.

Wartena. — de hh., A. Alberda, h. d. s. te Molkwerum; Velsing, ond. te Sneek; G. Heidstra, h. d. s. te Exmorra; Zwart, ond. te Warga.

Voordracht voor o n d e r w ij z e r o f onderwijzeres te:

Leeuwardïn. — (School no. 6), mejn. J. Siderius, te Goutum; E. P. C. de Kroon, te Dronrnp, en T. Bosma, te Irnsum.

Haarlemmermeer. — (School no. 4), de hh., P. G. Vaags te IJselstein en J. A. van der Tol te Bruinisse.

(School no. 7), mejn. M. Vreeken, te Waverveen en P. J. Hartog, te Leeuwarden.

(School no. 8), mejn. L. M. Platvoet, te Velsen en C. P. Büller, te Amsterdam.

(School no. 11), mejn. M. G. A. Wever, te Beverwijk; L. M. Platvoet te Velsen en K. Jongh te Zaandam.

Schiedam. — (3e kl. a/d 3e o. kostelooze school), a. de hh., J. G. van Vlaardingen, te Gorinchem; W. r. K. van Overbeeke, te Rittem; P. L. van Amerom, te Sassenheim; b. W. T. K. van Overbeeke te Rittem; P. L. van Amerom, te Sassenheim; E. J. Visser, te Haarlem.

Brielle. — Mejn. van den Berge, te Goes; Van Helden Tucker, te Halsteren; Nooteboom, te Eist bij Wageningen.

Bennebroek. — Mejn. W. A. G. Kruijff, te Nieuw-Vennep; J. Kei, te Leiden; A. M. van Solkema, te Menaldum.

Nieuwerkerk a/d IJsel. — (2e openb. school) mejn. Posthumus, te Woubrugge; Schriek, te Ouderkerk a/d IJsel en Mooij, te Delft.

Arnhem. — (School no. 12), de hh., J. Dijkstra, te Rauwerd; C. Paanwe, te Hilversum enP.Stuweling, te Winterswijk.

(School no. 13), de hh., C. Paauwe, te Hilversum; J. Dijkstra, te Rauwerd en J. Jansma, te Tiel.

Utrecht. — (School 3e soort, Breedstraat), de hh., H. Pomes, te Amersfoort; W. A. Kuneken, te Bunnik; H. J. van der Linde, te Kuilenburg.

(School Poortstraat), a. de hh., A. W. Schmelling, te De Bilt; T. Boersma, te Aalten; J. van Mansom, te Maartensdijk; b. H. H. Kirchberg. te Utrecht; A. W. Schmelling, te De Bilt; T. Boersma, te Aalten.

FEESTVIERING.

Oost-Voorne. — De heer W. B. Hofman, hoofd der school te Oost-Voorne, herdacht op 1 Juli den dag, waarop hij vóór 40 jaar zijne betrekking aanvaardde. Zeer veel blijken van belangstelling mochten den jubilaris ten deel vallen.

VACANTE PLAATSEN.

Lager Onderw ijs. {Openbare Scholen.) Onderwijzers.

Amersfoort, f 500, hoofdakte f 75 meer en viermaal in de 3 jaren f 50 verhooging. Adres vóór 19 Juli Burg.

Graauw (Zeel.), f 550. Adres vóór 1 Aug., Burg. Oostburg, akte fransch f 600. Adres vóór' 20 Juli B. Oud-Vosmeer, f 500. Adres vóór 16 Juli, Bur°- ' Wapserveen, f 550. Adres vóór 25 Juli, Bui-g. van Havelte.

Wouw, f 500 tot f 550, hoofdakte f 50 meer. Adres Burg.

Onderwijzeressen.

Anna-Paulowna, 2 onds., nutt. handw. f 550. Adres

vóór 20 Juli, Burg. Arnhem, nutt. handw., f 125. Adres vóór 20 Juli B Broek op Langendijk, f 550. Adres Burg. Rhenen, m. u. 1. o. meisjes, akte fransch aanbev

Adres lett. R. S. Voltelen's Adv.-Bur. Arnhem. Ruisscherbrug, f 525. Adres voor 20 Juli, Burg. van

Noorddijk.

Wapserveen, f 550, nutt. handw. f 30 meer. Adres

vóór 25 Juli, Burg. van Havelte. Zoelen, nutt. handw. f 500. Adres Burg. te Kerk-

Avezaath.

Bijzonder Onderwijs. Onderwijzers en Onderwijzeressen. Onderwijzeres aan de R. K. Par. school te Leimuiden

bij Alfen a/Rijn, f 550. Adres Pastoor A. Schouten. Onderwijzeres aan de Par. school te Nes a/d Amstel,

f 500. Adres den Pastoor v. Zanten aldaar. Onderwijzer-intern aan eene kostschool te 's-Graven-

hage. Hoog salaris. Adres lett. U., boekh. L. K. C.

de Haas alhier. R. K. Onderwijzer aan het instituut E. J. Nijnes te

Haarlem. Salaris naar bekwaamheid. Adres den

directeur.