Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WE K K E R.

3

Uit die Pers.

„De Tijd" over Examens.

„Do Tijd" bobandelt do stelling, dat examens geen waarborg voor geschiktheid opleveren, 't Is reeds, zegt zij, een bijua algomeono gewoonte geworden, om voor allo betrekkingen, niet slechts voor die van den Staatsdienst, maar ook voor die van het maatschappelijk verkeer, to vorderen, dat de gelukkige, die er medo zal begiftigd worden, een examen met goed gevolg afgelegd hoeft. Het ontstaan dezer gewoonte is waarschijnlijk aan een prijzenswaardig streven toeteschrijven. Meer dan ooit is men in onzen tijd van alles wat naar willekeur zweemt afkeerig. Niemand mag een gunst of betrekking bekomen, zonder die waardig te zijn. Voorliefde, bloedverwantschap, of wat dies moor zij, mag do keuze niet bepalen van bon, die een benoeming te doen hebben. Maar de vraag blijft of het verleenen van eono betrekking, alleon volgens den maatstaf van oon afgelegd examen, doeltreffend, of het zelfs wol billijk is, on ook nog of dientengevolge de opleiding onzer jongelieden geen verkeerden weg zal inslaan. Dat iemand, die met goed gevolg examen hooft afgolegd, ook do noodige geschiktheid heeft voor de betrekking, waarvoor hij geëxamineerd is, zal wel niemand volhouden. Ton overvloede wijst „Do Tijd" op ervaringon bij hot notariaat en ' bij het onderwijs , om aantetoonen, dat „voor do moeste betrekkingen iets anders dan wetenschappelijko kennis noodig is, en dat, al wordt deze er ook tot op zekoro hoogte toe vereischt, zij niet het moest noodige is."

„Niemand zeker zal ontkennen, zegt het blad verder, dat voor menschon, dio eon eenigszins aanzienlijke betrekking bokleeden, een meer algemeene ontwikkeling tot do eischen des tijds behoort. Doch wij golooven, dat hior overdrijving kan plaats hobben, en werkelijk, door hot drijven van het liberalisme, overdrijving plaats heeft. Die algemeene ontwikkeling mag niot to vool gescheiden worden van de bijzondere opleiding, welke iemand voor hot vak zijner keuze noodig hooft. Wij zijn zoo geschapen, dat wij ons niet gaarne zware inspanning opleggen voor iets, waarvan wij de waarde voor ons toekomstig bestaan niet inzien. Wat zal dus hot gevolg zijn, als men bijv. oen jongeling, dio notaris of ambtenaar bij het belastingwezen wil worden, noodzaakt, de beste jaren zijns levens doortobrengen met studiën, die met hot vak zijner keuze in geen onmiddellijk verband staan I Wij zion hot dagelijks voor onze oogen. Eenigen, misschien velen, zullen den moed niet hobben, oen zwaren arbeid te trotseeren, die hun vrij nutteloos toeschijnt. Onder de vakken die men moet loeren, komt allicht één voor, waarvoor men geen aanlog hooft. Hot gevolg er van is, dat men die studiën niot volbrengt en zoo niet tot zijn bestemming kan komen. Anderen, met meer geestkracht toegerust, zullen studeeren, maar zonder liefhebberij, om door het examen te komen; en is dit eens afgelegd, dan wordt hot geleerde als ballast afgeworpen. Wat komt er dan terecht van dio algemeeno opleiding 'f

„Sommigen, de ongeschiktheid ziende van hen, dio eenig gewichtig openbaar ambt bekleoden, dringen er op aan, dat de examens vermenigvuldigd en verzwaard zullen worden. Zoo wordt bjjv. dikwijls de wensch gehoord, dat voor het notarisambt hot bezit van den academischon graad een vereischte zij. Wij zouden het zeer betwijfelen, zegt „Do Tijd", of men daardoor alléén geschikter notarissen zal aankweekon. Zeker zouden zij van het notarisambt zijn uitgesloten, dio op een notariskantoor, onder de loiding van oen bekwamen notaris, een uitmuntende opleiding, dewijl zij practisch is, hobben genoten."

C^"b*3r*&iG£*

PERSNIEUWS.

Dezer dagen verscheen oen werk dat met het recht genoemd wordt een vriend van het publiek, namelijk „Brockhaus Kleines Conversations Lexikon", twoe flinke deelen, 120 vellen druks, of 1920 bladzijden groot, waarin ongeveer 80,000 onderwerpen worden behandeld. Van groote waarde zijn de 98 kaarten en do 13 platen in kleurendruk. Daar reeds honderdduizenden exemplaren van dit werk verkocht werden, baart de lage prijs van 18 Mark voor de beide elegante halfleeren banden geen verwondering.

BERICHTEN.

Kon. Besluiten.

Bij Kon. Besluit is de aanstelling van dr. Gcorg Enge, tot gewoon hoogleeraar aan do gemeentelijke Universitoit te Amsterdam, bekrachtigd.

Bij Kon. Besluit zijn voor den tijd van één jaar, tot adsistent bjj 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht benoemd, de veeartsen: A. A. Bosch, te Lochem; J. M. Knipscheer, te Nijmegen, en P. M. do Leur, te Utrecht.

Bij Kon. Besl. is, voor het tijdvak van 1 September 1888 tot en met 31 Augustus 1889, tot ondersteuning in hunne studiën, van Eijkswege eene beurs van f 800 toegekend aan J. B. Peyrot, student in de rechtsgeleerdheid; J. D. Doorman, student in de geneeskunde, en A. Drost, student in de letteren on wijsbegeerte, allen te Leiden; T. Vcrwey, student in de geneeskunde, en J. W. Brinkgreve, student in de letteren en wijsbegeerte, beiden to Utrecht; C. H. Wind, student in de wis- en natuurkunde, te Groningen.

Bij Kon. Besluit is aan den heor E. ten Eaa, tijdelijk loeraar in de Engelscho taal en letterkunde on do aardrijkskunde aan de Koninklijko Militaire Academie te Breda, op zijn verzoek, een eervol ontslag uit zijne evengemelde betrekking verleend.

Ontslag, over li] don, sollicitatiön,

voordrachten en benoemingen. 's-Gravenhage. — Aan den heer M. A. van Weel is het verzoek om ontslag mot 1 Nov. e.k. als onderwijzer 4e kl. aan de openbare school voor minvermogenden aan de Hoefkade, eervol verleend.

— Aan den heer A. Palte is het verzoek om ontslag als hoofd der herhalingsschool te Sch.eveningen met 1 October e.k., eervol verleend.

— Na herhaalde mondelinge en schriftelijke samensprekingen doolden jl. Zaterdag HH. regenten der Ned. Hervormde scholen alhier, aan den hoer J. A. Wijnvoldt, hoofd der Moll-school, medo, dat zij aan don kerkoraad zijn ontslag tor bekrachtiging zouden aanbieden, omdat hij niot kon besluiten, het bezoeken van de godsdienstoefeningen der Doleorendon natelaten, daar zijn overtuiging hem dit verbood.

(Standaard.)

Brdkel. — Gedep. Staten van Gelderland hebben, naar men vernoemt, do benoeming van den heer G. J. Verwors, huisonderwijzer te Geldermalsen, tot hoofd der openbare school alhier goedgekeurd. Deze benoeming is geschied in de openbare voltallige vergadering van den Raad dier gemeente van den 5 dezer, mot slechts ticec stemmen. De vijf overige leden hadden zich van stemming onthouden, nadat bevorens door één hunner was verzocht om de benoeming uittestellen tot eene volgende vergadering, teneinde in de gelegenheid te zijn meerdere cn nadere inlichtingen omtrent de op do voordracht door den districts-schoolopzienor geplaatste personen intewinnen, aan welk verzoek niet is voldaan.

(Arnh. Cl.).

Middelburg. — Voordracht voor hoofd van school A, de heeren: K. Beversluis, hoofd der 2e openb. school to Eozenburg; J. A. Verkuyl, onderwijzer aan eene bijz. school to Amsterdam; A. J. P. de Besto, onderwijzer aan de Eijksleerschool alhier; H. Sasburg, onderwijzer bij do Eijksnormaallossen to Velzen on J. Hogorland, hoofd dor oponb. school to St. Laurens en onderwijzer bij de Rijksnormaallessen aldaar.

Nieuwendam, — Voordracht voor onderwijzer, de heeren: I. I. T. Kooy to Alkmaar; J. D. do Smit, te Zuidzande; K. Querner te Beomstor; S. Westra to Warmcnhuizen.

Exloo. — Voor de vacante betrekking van hoofd der school alhier, hebbon zich 22 mannelijke sollicitanten aangemeld.

Benoemd tot hoofd der school to Groningen (leerschool on kweekschool voor onderwijzeressen), mej. J. Kooistraat aldaar; to Brakel dc heor G, J. Verwers, huisonderwijzer te Geldermalsen ; te Ermeloo (Zendingsgesticht) de hoor H. van Binnendijk, thans hoofd der school mot don bijbol to Anjum (Pr.), die de benoeming heeft aangenomen; te Stedum (tijdelijk) Chr. school, do heer C. H. Steenwinkel te Voorburg.

Benoemd tot onderwijzer te 's-Gravenhago (K.-K. school) do hoor W. Schores te Neer (L.); to Heemstede do heer B. J. Wcelinga to Zeist.

Benoemd tot onderwijzeres to Groningen, mej. T. Bonsoma te Eottovallo; tc Groningen (handw,), mej. A. E. van den Berg aldaar; to Euinerwold (handw. voor één jaar), mejn. J. Weideman en E. Guiehelaar; to Brummen (bijz. school), mej. Ch. Worrcl te Middelburg.

Vacante plaatsen.

Lager O n d e r w ij s. (Openbare Scholen.) Onderwijzers.

Arnhem (Zie Advert.). Beilen, f400. Adres vóór '25 Sept., Burg. Deil, f 450. Adres vóór 8 Oct., Burg. Gent (Geld.), f425. Adres Burg. 's-Gravenhage (Zie Advert.). Harlingen (Zie Advert.).

Mantgum, f 500. Adres vóór 29 Sept., Burg. van Baarderadeel.

Overloon, f 400. Adres vóór 30 Sept., Burg. van

Maassluis en Overloon. Woldendorp, f400. Adres vóór 25 Sept., Burg. Zwammerdam, f500 a f550. Adres vóór 28 Sept., Hing.

Onderwij eer essen.

Deventer, akte fi-.uisch, f G50. Adres vóór 30 Sopt., Burg.

Ede, f 450. Adres vóór 30 Sept., Burg. „ Hurwenen, nutt. handw., f 425. Adres Burg- te

Zalt-Bommel. Jutpbaas, f 400. Adres voor 1 Oct, Burg. Otterlo (gem. Ede), f 450. Adres vóór 30 Sept., hoofd

der school.

Sleeuwijk (Z.-IL), f' 400. Adres vóór 1 Oct., Burg. Westerland op Wicrmgen, nutt. handw., f 550. Adres

vóór 25 Sept., Burg. Zaandam, minstens 2 talen, f 850 a f 900. Adres vóór

1 Oct., Burg.

Zuiddorpe (met handw.), f 400. Adres voor 15 Oct., Burg.

Hoofden.

Lutte, f750 en f100 vergoeding voor huishuur. Adres

vóór 5 Oct., Burg. van Losser. Nijnsel (gem. St. Oedenrode), 1' 700 met woning en

tuin. Adres vóór 1 Oct., gem.-best. Voorst (gem. Wilp), f 800 benevens f 150 voor gemis

van woning. Adres vóór 1 Oct., gem.-best. Wijbosch, f 800 mot woning en tuin. Adres vóór 25

Sept., Burg. van Schijndel.'

(Bijzondere scholen.) Onderwijzers en Onderwijzeressen.

Secondant-extern met akte duitsch' aan een instituut, f 600 k 700. Adres No. 30331 «Utrechtsch Dagblad».

Secondant-intern met akte duitsch aan een instituut voor m. u. en m. o. te Middelburg, Adres den heer van Lin schoten, aldaar.

Twee onderwijzeressen, P. G., aan eene talrijke Dagen Kostschool voor Meisjes (prov. Gelderland), interne, eene met hoofdakte en eene met akte Engelscb' M. O., f 400 boven verpleging. Adres lett. O P Boekb. J. Voltelen, te. Arnhem.

Middelbaar o n II o o g o r O n d e r w ij s.

Leeraar in de reken-, stel- en meetkunde aan do H. B. S. met 5-j. c. te Delft, flGOO. Adres vóór 26 Sept., de directeur dier school, Dr. W. Bisschop,

Leeraar in de klassieke talen en tevens in de geschiedenis aan het gymnasium te Haarlem, f2000, indien hij reeds elders onderwijs heeft gegeven f 2250. Adres vóór 25 Sept., Burg.

Leeraar in het engelsen en aardrijkskunde aan de Kon. Militaire Akademie te Breda. Adres vóór 1 Oct., den Generaal-Majoor, Gouverneur van gen. Akadeniie-

Leerares aan -de H. B. S. voor meisjes te Deventer, f 1200. Adres vgor 30 Sept., Burg.

Gymnasiaal en Hooger Onderwijs.

In zijne redo tot overdracht van het rectoraat aan prof. Van Bemmolon gaf prof. Eosonstein oen overzicht van do geschiedenis der Leidsche Universitoit in het afgeloopen jaar. Hij deelde daarin mede, dat or 718 studenten waren ingeschreven en volgens den studenten-almanak het geheele getal 953 bedroeg, d. i. ongeveer evenveel als het vorige jaar. Het aantal nieuw ingeschrevenen bedroog 179. De toeloop tot do juridische faculteit bleef dezelfdo. Verrassend is de toeneming van het aantal medische studenten. In 1879 waren er 191, thans 1307. Dit verschijnsel staat niet alleen: de cijfers zijn in Duitschland 3195 in 73/74 en in 1885 7781.

Utrecht. — Het doctoraat honoris causa dor Universitoit te Bologna is tor gelegenheid van haar jubileum, ook aan prof. Donders verleend. Het eerodiploma word don oud-hoogleeraar dezer dagen toegezonden.

Kampen. — Aan dr. A. H. A. Ekkor is naar aanleiding van zijn wensch om met Januari 1889 als rector van 't gymnasium aftetreden, op de meest eervolle wijze tegen dat tijdstip ontslag verleend, onder dankbetuiging voor hetgeen hij gedurende de 35 jaren, dat hij aan het hoofd dezer inrichting heeft gestaan, voor den bloei en den goeden naam or van hoeft gedaan.

Den hoer dr. Ekker zal worden verzocht, om, indion onverhoopt met Januari a.s. nog goen opvolger mocht benoemd of in functie getroden kan zijn, nog eenigen tijd de betrekking to blijven waarnemen.

Middelbaar Onderwijs*

Kampen. — In de laatste Raadsvergadering is do voor tweo jaren ingevoerde voorloopige regeling tot uitbreiding van hot teokenonderwijs voor goed vastgesteld cn in verband hiormede de jaarwedde van den heor De Jongh bepaald op f 1600.

Leiden. — B. en W. stollen den gomeonteraad voor aan mej. P. J. van Eolde, leorares in het Engclsch aan de H. B. S. voor meisjes, wegens ziekte, verlof te verleenen en tijdelijk oen leerares in haar plaats te stellen.

Verhooging cn regeling van jaarwedden. Kosten lager, middelbaar, gymnasiaal eti hooger onderwijs.

Haaften, 15 Sept. — By de behandeling der begrootingen voor 188!) nam onze gemeenteraad oen merkwaardig besluit. Do bogrooting voor het schoolwezen to Tuil had onder de ontvangsten oene Rijksbijdrage van f 232.50, zijnde 30 pet. van het traktement van hot hoofd dor school. Tegen hot plaatsen van dit voorschot had de Raad bezwaar. Op voorstel van hot lid P. van Willigen uit Hellouw werd die post met 4 tegen 2 stemmen geschrapt. Met den voorsteller gingen mede do wethouder D. Drijver uit Hellouw on de hoeven P. S. van Willigen en W. Schook uit Haaften. De voorzitter pasto art. 70' van do Gemeentewet too cn zal dit besluit niet uitvoeren.

De verregaande onkunde van de meerderheid van onzen Raad springt in hot oog. Men ontslaat den hoofdonderwijzer niet; men keurt de uitgave zijner jaarwedde ad f 775 goed on tegelijkertijd schrapt men een voorschot, hetwelk op grond dier uitgave gegeven moet worden, zoolang nl. art. 45 der wet van 17 Aug. 1878 en het Kon. Besluit van 3 Oct. 1884 niet gewijzigd zijn. Is de Eaad echter niet zoo onkundig, dan schiet er niets anders over dan to vermoeden, dat men terug verlangt naar do oneerlijke praktijkeu van 1 Nov. '80 tot en met 1884. Het voorschot ad f232.50 wordt mot de voorschotten voor Haaften on Hellouw uitbetaald. Geon macht in Nederland kan dit verhinderen. Wat zal de gemeente-ontvanger er mede doen ? De Eaad besloot: „aan Tuil niets." 't Moet toch ergons blijven. Och! Haaften on Hellouw zijn or ook nog. En zeggen wij: „Gedep. Staten zijn er ook nog." {Arnh. Ct.)

Groningen. — Burg. on Woth. hebbon bij don gemeenteraad ingediend een voorstel tot wijziging van de verordening op hot inkomen van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen in die gemeente, in dier voege dat de jaarwedde voor onderwijzers aan de herhalingsdagschool, die in het bezit moeten zijn van den rang van hoofdonderwijzer, f 700 bedraagt, welke na 3 jaren onafgebroken dienst tot f 800 kan verhoogd worden. Deze voordracht is aangenomen.

I Rijksbijdragon in do kosten van het onderwijs,

! overeenkomstig art. 45 der onderwijswet, zijn toege-

! kend aan de gemeenten: Egmond aan Zee, van

| f 2000; Petten, van f 1800; Gramsbergen, van

i f 700; Sleon, van f 500 ; Hemelen, van f 100;

: Bingolrade, van f 300; Mesch, van f 240 ; Eoggol, van f 300 ; Spaubeek, van f 100.

Rijks-Normaallessen.

Bij beschikking van den Minister van Binnen! Zaken van 15 Sept. jl. is aan den heer dr. J. Ariëns Kappers op zijn verzoek eervol ontslag vorloend als onderwijzer der Eijks, normaallessen te Hoogeveen en in zijne plaats benoemd de heor H. F. Meilink te Meppel.

A k t e - E x a in o n s van O n d o r w ij z o r s o n O n d o r w ij z o r e s s o n.

Drente. — Aangegovon 14 maiin. on 2 vrouw, caudidaton.

Feestvieringen.

Grouw. — Den 21sten dezer is het 25 jaar geweest, dat de heer C. Wielsma als onderwijzer in betrekking is getreden.

Leeuwarden. — De heer N. Schuitemaker, hoofd der gem.school no. 7, zal den Ion Oct. a.s. den dag herdenken, waarop hij 40 jaren geledon aldaar do betrekking van hoofdonderwijzer aanvaardde.

Boornbergum. — De heer E. J. Haanstra herdacht dezer dagen, onder vele blijken van belangstelling van ambtgenooton on ingezetenen, zijne 25-jarige ambtsvervulling als onderwijzer aldaar.

3>^a^»>aL3

MleuwsK>erioIitexi.

Z u i d - H o 11 a n d.

's-Gravenhage, 18 Sept. — Tot loden dor plaatselijke commissie van toezicht op de openbare en bijzondere scholen van middelbaar onderwijs — van welke commissie de helft op 1 October a.s. aan de beurt van aftreding is — werden heden door don gemeenteraad herbenoemd de aftredenden, zijnde de heeren: dr. Th. Ch. L. Wijnmalen, dr. B. Carsteu, J. van Rijn van Alkemade, H. M. do Vries. G. van Diesen en M. H. J. Plantenga.

Tengevolge van voortdurend plaatsgebrek op vole scholen in deze gemeente, werd van lieverlede op allo scholen de maatregel ingevoerd om ten opzichte van aanvragen tot plaatsing leerlingen, tc werk to gaan volgens een ander systeem dan tot dusver gebruikelijk was. Geschiedde namelijk vroeger plaatsing van kinderen naar de volgorde van inschrijving, thans werd sedert eenigen tijd in practijk gebracht de plaatsing van oudere kinderen vóór die van jongere te doen gaan.

Door dezen maatregel zag dc luit. t/z. Ie klasse, de heer F. W. C. Ledeboor, zich teleurgesteld in zijne pogingen om zijne dochter geplaatst te krijgen aan de meisjesschool in de Atjehstraat, weshalve hij een adres tot den Raad dienaangaande richtte.

B. en W. praeadviseerden echter, om het adres in hunne handen te stellen ter afdoening, na vooraf den Raad inlichtingen to hebben vorstrekt, waaruit bleek dat de maatregel tot plaatsing naar volgorde van inschrijving voor dit jaar nog gehandhaafd bleef op de bewuste school in de Atjehstraat, doch alleen ton gunste van ouders, die van het hoofd deischool eene bepaalde toezegging hadden gekregen, dat hunne kindoren nog dit jaar zouden geplaatst worden. Tot die ouders behoorde do heer Ledeboor nu niet, derhalve zouden cr nog tal van ouders zijn die, evenals hij, zich teleurgesteld zouden zien.

Do Raad vcroenigde zich zonder stemming mot hot praeadvies.

Drente.

Exloo en Vatte. - — In do openbare lagere scholen alhier wordt thans geregeld elke week eenmaal tusschen de schooluren godsdienst-onderwijs gegeven. Door do hoogste klasse der schoolgaando kinderen, alsmedo door hen, die voor een of tweo jaren do school hebben verlaten, wordt daarvan oon zeer ruim gebruik gemaakt.

cs^t<s^*?es*

Havelooze school.

Amsterdam. — In het 10de verslag van den staat en de werkzaamheden der Inrichting voor havelooze kinderen alhier wordt allereerst een woord gewijd aan de nagedachtenis van den ontslapen hoofdonderwijzer Foringa, eerste meestor aan deze Inrichting. Veel werd in hem verloren, daar hij al zijne krachten on gaven aan deze Inrichting besteedde. Vervolgons wordt gesproken van 't overgaan deiInrichting in andere bostuurshanden. Daar nog slechts twoe dozer leden waren overgebleven, wendde mon zich tot de Vereeniging tot Heil des Volks (afd. Amst.). In Febr. 1887 werden de 7 bestuurders van ovengenoemde Vereeniging tot mede-bestuurders gekozen en, terwijl daarop de oud-bestuurders hun ontslag namen, werd do hoer F. A. Waterman, vroeger hulponderwijzer aan de Inrichting, tot hoofdonderwijzer benoemd.

De zorg van 't onderwijs is verder toevertrouwd aan 3 onderwijzeres en die van verpleging en toezicht aan een 8-tal zustors uit de Vereeniging tot Heil des Volks. Op alle mogelijke wijzen zocht deze Vereeniging het lot der arme kinderen to verbeteren door het uitdeelen van spijzen, het vervaardigen van kleedingstukken en wekelijkscho reiniging. Daartoo is veel noodig, als mon weet dat in 't afgeloopen jaar de uitgaven f 5,093.51 bedroegen. De Hoerc neigde echter do harten van velen, wien die stichting lief is, zoodat aan inkomsten f 1,336.25 moor werd ontvangen. Voel heeft deze instelling noodig. Het bestuur rekent dan ook op de weldadigheid van velen in A., hopende dat 't loffelijk voorbeeld van onze Koningin, dio de Vereeniging met eon gift verblijdde, navolging zal vinden.

Schoolexamen te Haarlem.

Aan dat examen namen in het laatst van de maand April j! deel 90 leerlingen van de openbare kostelooze en tusschenscholen, die al de klassen dier scholen doorloopen haddon, en van 12- k 13jarigen leeftijd. Zy gaven het bewijs, het moerendeel, totwelk eene mate van ontwikkeling: vorderingen in het lezen, schrijven en rekenen, en het toepassen van de kennis der taal do kinderen van behoeftigen on minvermogendon het kunnen brengen.

Maar tevens kwam, evenals in de vorige jaren, aan het licht, dat wel 300 kinderen de school in den loop van het jaar verlieten op 10-, 11- en pas 12-jarigen leeftijd, van welke men onderstellen mag, dat zij op verre na niet gonoeg ontwikkeld en gevorderd de maatschappij intreden en verder geen onderwijs ontvangen. Wat daaraan te doen? Het verschijnsel oponbaart zich vooral in gemeenten met kostelooze en tusschenscholen voor don geringen stand.

c«>c5b*3»c&<r*=

"VoroolxoidoaalaocaLoii Bevolking onzer steden. Dezer dagen is een staatje openbaar gemaakt van de toeneming der bevolking van onze steden in de laatste halvo eeuw. Daaruit blijkt, dat van enkele steden de bevolking meer dan verdubbeld is, met name van Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Tilburg, den Helder, Kampen en Apeldoorn. Amsterdam is met eon derde toegenomen; Utrecht en Groningen met meor dan een derde; Leiden, Zutphen en de meeste andere steden mot ongeveer een vierde. Arnhem spant echter de kroon: daar is het aantal inwoners nagenoeg tot het drievoud cwassen en van 16,758 tot 48,297 gestegen.

Sluiten