Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 31 -

Bergen (Noord-Holland), en in zijne portretten.

Een buitengewoon sterk karakterportret is dat van den dichter J a c. Rensburg, wiens geheele persoonlijkheid, met heel zijn denken en zijne gewoonten, in dit meesterstuk is uitgedrukt! Het is Rensburg door-en-door, met zijn pince-nez en zijn sigaar, — het is zijn houding, zijn blik, zijn manier van zitten, zijn stelling van armen en handen, — het is hem gehéél. Zelden zag ik zóó sterk iemand getypeerd!

Van karakter en persoonlijkheid, — uiterlijk en innerlijk, — is ook het Damesportret (no. 125) zeer sterk. Bovendien geeft dit prachtig de buiten-atmosfeer, geschilderd als het schijnt te zijn in weelderig gouden zonnetoon. Het Mansportret (no. 1 32) — blijkbaar van een Noord-Hollandschen boer — is niet zoo sterk van karakter: het is ook in meer gedempte kleuren gehouden.

Van Gestei's bloemfantazieën zijn als naar voren tredend te noemen: de rijke Pioenrozen (no- 1 23); de sterk van kleur doende Bloemen (no. 1 30) met het hartstochtelijke rood en het weelderige paars; de zwaarder van toon zijnde „Gladiolen" (no. 1 29) en de sterk van kleur doende „Bloemen voor het venster" (no. 131). En het fantastische landschap (no. 1 37) en de met fluweelig bruin warm-aandoende Haven (no. 1 38) van Mollorca. Gestel komt in al dit werk zeer voornaam en zeer geslaagd voor den dag. Zijn werken in Bergen, dezen zomer, heeft hem een heel eind vooruitgebracht.

Als gezegd, exposeert hier ook Le Fauconnier. Een kleine inzending slechts. Een geschilderde studie voor het portret van Albert Verwey vormt het voornaamste van de vijf inden catalogus aangegeven werken. Ik vind evenwel dat Le Fauconnier hier, ook in dit Verwey-portret, onvoldoende is vertegenwoordigd.

Ten slotte exposeert de Baarnsche architekt J O van Epen een aantal bouwkundige teekeningen. De ontwerper van deze voorbeelden van woningbouw, die ook werden uitgevoerd, doet zich daarbij kennen als een voorstander van de strengere en sobere vormen. Het blok huizen aan het Pretoriusplein te Amsterdam, door Van Epen gebouwd, is een typeerend voorbeeld van zijne opvattingen. Doch zijne principes voert hij ook door, zoowel bij de landhuizen van rijke opdrachtgevers als in de meer monumentale vormen van een schouwburg. Bizonder schilderachtig doet in deze opvatting het met O. Ind. inkt geteekende landhuisje, — en ook het theater doet, in de voordracht op de waterverfteekemng, aangenaam aan. V a n Epen blijkt dan ook een man van smaak te zijn, van wien voorden modernen woningbouw nog veel is te wachten.

(Slot volgt).

N. H. Wolf.

F. Hart Nibbrig.

Geb. 5 April 1866, overl. 12 Oct. 1915.

Na een langdurig lijden is te Laren op den leeftijd van nog geen vijftig jaar overleden de voornaamste der Nederlandscheluministen, Ferdinand HartNibbrig. Deze tijding is in de kunstwereld met groote droefenis ontvangen. Hart Nibbrig toch was niet alleen een zeer sterke persoonlijkheid, maar hij was ook een buitengewoon talentrijk, eerlijk strevend kunstenaar. Zijn werk behoort tot het zuiverste en het persoonlijkste dat in het Gooi werd gemaakt. Zijn procédé evenwel had hij uit Frankrijk meegebracht. Pointillist bij uitnemendheid, paste hij de methode van Monet en Pisarro toe, die hij tijdens zijn leerlingschap bij den Parijschen meester C o r m o n d had leeren kennen. Vooraf had hij de Amsterdamsche Akademie (1883-1888) bezocht.

Toen hij,begon te schilderen, na zich in 1 890 te Amsterdam te hebben gevestigd, kreëerde hij vooral oude volkstypen. Later schilderde hij Larensche binnenhuizen, Larensche en Huizer boeren en boerinnen, en een aantal typische dorpsgezichten uit zijne omgeving. Bekend is zijn „Brink te Laren" met het witte geitje, — bekend ook zijn „Erfgooiers": levensgroote figuren, gewapend uittrekkende naar de Larensche weide. Uit dien tijd dateeren ook een aantal schilderijen die bij Buffa werden tentoongesteld (in 1 901) : vooral Huizer vrouwen en werksters van de steenovens, en ook tulpenvelden die hij schilderde in de omgeving van Bennebroek.

Zijn figuurstukken — men denke aan het groote schilderij op de Vierjaarhjksche — vertoonden vooral karakter; zijn gepointilleerde landschappen blijheid kleur en zon. Het eerst bracht hij zijn gedivisioneerde kleurstudies mede van Zeeland en de Zuid-Hollandsche eilanden (Oostvoorne). Later zette hij zijn pointillé voort in het Geuldal en in Zoutelande. Geregeld werd zijn werk 's zomers te Domburg geëxposeerd, en geen vereenigingstentoonstelling te Amsterdam waar zijn blijde, kleurige, zonnige schilderijen ontbraken : steeds trokken zij opnieuw de aandacht door hun frissche, zonnige karaktervolle kleuren, hun pittig rood, hun helder groen. Hart Nibbrig's werk was dat van een begaafd en welbewust, karaktervol kunstenaar.

Te kort heeft hij mogen leven. Maar de herinnering aan hem zal door zijn werk blijven als die van een kunstenaar van breede begaafdheid en uitermate persoonlijke karakter-eigenschappen.

N.H. W.

Sluiten