Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

S. DE WOEFF,

BESCHOUWINGEN OVER DE WAARDELEER

DOOR

S. DE WOLFF.

ïï.

HET ECONOMISCH PRINCIPE. In het eerste hoofdstuk werd het begrip theorie aldus gedefinieerd' „Eene theorie is een systeem van mathematische leerstellingen, uit een klein aantal principes worden afgeleid en die tot doel hebben een groep van bij elkaar behoorende empirisch gevonden wetten z°° eenvoudig, volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven."

Men moet dus ook in de theoretische economie beginnen met i>et opstellen van enkele principes en wel in een zoo klein mogelijk aanta'1 Tegenstrijdig in zich zeiven mogen die principes natuurlijk niet zlJ en evenmin onderling tegenstrijdig. Maar overigens — de leZef herinnere zich het hierover vroeger uiteengezette — is men bij net opstellen van theorieën volkomen vrij in de keuze zijner principe^ Wat is nu het eerste principe voor de economische wetenschap' Dat er zulk een eenvoudig principe aan de geheele theoretisc^ economie ten grondslag moet worden gelegd, daarover zijn allen pet eens. Aan de geheele staathuishoudkundige wetenschap — dit is eefl „communis opinio" — ligt het ,,economisch principe" ten grondslag' Maar zoo men vraagt een juiste formuleering van dit econorn^0 principe te geven, dan verdwijnt onmiddellijk deze eenstemmighe' En als men verder de gegeven definities wat nauwkeuriger bekijf' blijkt bovendien, dat verschillende economen er slechts een va^, voorstelling van hebben, van wat zij met dat „economisch principe bedoelen, zoodat men op de eene plaats hunner geschriften ee" geheel andersoortige formuleering krijgt dan op een volgen bladzijde.

In zijn „Grondslagen der Volkshuishouding" (blz. 20/21) definieer^ Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart — in overeenstemming met de meeste schrijvers — het economisch principe aldus: „het streven naar de verkrijging van een maximum resultaat met gegeven middelen, of een gegeven resultaat ten koste van een minimum offer".

Ligt deze „norm" — aldus noemt Verrijn Stuart het economie principe — echter alleen aan het economisch handelen ten grondslag» tracht de mensch niet bijna op elk gebied volgens dit principe te handelen ?

Sluiten