Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

648

S. DE WOLFF,

geweest. Maar dat de I.L.P. zich in een uitstekende gezondheid verheugt, blijkt óók nog uit eenige cijfers, die we vonden in het zoo juist verschenen jaarboek der partij („The Socialist Annual"). Daarin lezen we, dat het aantal afdeelingen in het afgeloopen jaar steeg van 772 op 1028. Het ledental steeg in één jaar tijds met meer dan 10.000 en heeft nu in totaal de 50.000 bereikt.

En alles wijst er op, dat het tempo van dezen groei in de toekomst eerder zal worden versneld dan vertraagd!

BESCHOUWINGEN OVER DE WAARDELEER

DOOR

S. DE WOLFF. IV.

HET PRIJS-PROBLEEM.

„De geldigheid der grenswaardeleer is niet beperkt tot een oi anderen maatschappijvorm. Het is haar kracht, dat zij haar laboratorium heeft in het oerbosch, bij den kluizenaar, op het eiland, bil Robinson. Het waardeprincipe (spatieering in het oorspronkelijke), de subjectieve waarde is a-maatschappelijk. Het werd gevonden door den mensch te plaatsen buiten de maatschappij, alleen met zijn behoeften tegenover een voorraad goederen. Op die a-maatschappelijke basis wordt dan het leergebouw der maatschappelijke ruilwaarde opgetrokken. En hier moet aan bepaalde voorwaarden van bezit en recht zijn voldaan, zal deze bouw gelukken. Maar het waarde-principe, zonder hetwelk geen subjectieve waarde, doch ook geen objectieve ruilwaarde kan bestaan, is los van eiken maatschappijvorm. Hierin ligt de garantie voor zijne universaliteit."

Aldus Prof. Bordewijk in een bespreking van R. Kuyper's waardestudie in het Maandblad voor Accountancy van 1 Januari 1924Schrijver dezes heeft in het vorige hoofdstuk den lezer voortdurend op Robinson's eiland rondgevoerd, maar noch de lezer, noch de gids hebben iets van het „waardeprincipe" bemerkt. Wij zouden, als wij dat „waardeprincipe" hadden gevonden, met zijn insularisme genoegen hebben genomen, voorloopig hadden wij geen expansie tot „universaliteit" geëischt.

Sluiten