Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHOUWINGEN OVER DE WAARDELEER.

765

BESCHOUWINGEN OVER DE WAARDELEER

DOOR S. DE WOLFF. V. (Slot.)

DE WAARDE.

Tot dusver hebben onze lezers nog niets van een „waardebegrip" errierkt. Wij hebben tot dusver als begrippen leeren kennen: lust en °nlust en de daaruit afgeleide begrippen: lust- en onlustintensiteiten, ^ij hebben het begrip „prijs" als een ruilverhouding van hoeveeleden goederen gedefinieerd. En met behulp van deze deels als "Pnmair", deels als „afgeleid" aangenomen begrippen hebben wij de wetten der productie voor het „geïsoleerde individu", alsmede de betten van den ruil bij gegeven goederen-hoeveelheden bepaald.

^ij hadden tot dusver trouwens ook nergens behoefte aan een ''"Waardebegrip". Natuurlijk kan men bij definitie prijs en waarde, Ust en waarde, of lust-intensiteit en waarde tot volkomen identieke egrippen maken, maar waartoe zou dit moeten dienen ? Het hebben van twee namen voor hetzelfde begrip kan nooit van eenig nut zijn en 2al bijna steeds tot verwarring leiden. Is het dan misschien terecht, dat Liefmann het waardebegrip voor e economische wetenschap als een „phantoom" beschouwt, en heeft ustav Gassel wellicht gelijk, als hij schrijft: „Uit het tot nu toe §ezegde volgt dat een bijzondere waardeleer voor de economische Wetenschap op zijn minst geheel onnoodig is . . ."

"Men moet hieruit de consequentie durven trekken, dat wil zeggen, '"en moet de geheele zoogenaamde waardeleer uit de economische genschap durven verwijderen . . . Het zal blijken, dat dit een ko|ossale vereenvoudiging beteekent. Wij zullen een groote massa Strijdvragen, waaraan thans veel nuttelooze moeite verspild wordt, geheel en al kwijt zijn. Wij zullen daardoor in staat zijn de weten^chap van problemen te bevrijden, die haar tegenwoordig maar al te 'kwijls degradeeren tot scholastiek van de ergste soort. Zulk een grondige schoonmaak is absoluut noodzakelijk, als wij den wetenSchappelijken arbeid zooveel mogelijk direct op de werkelijke en zonder W'jfel zeer gewichtige problemen van de economische theorie willen c°ncentreeren." (Theoretische Sozialökonomie blz. 41 en 42.)

^ij hebben echter tot dusver het economische probleem nog in het gebeel niet behandeld, een probleem, dat luidt: Wat zijn de wetten

Sluiten