Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herman Gorter, als Henriëtte Roland Holst, als heel die rij der grootsten van de Nederlandsche letteren. Wij hebben reden trotsch op hem te zijn en hem lief te hebben, ook omdat deze groote schrijver sociaalsdemocraat was. Het Amsterdamsche volk had hij nimmer zoo tot zijn diepten kunnen peilen, wanneer niet zijn liefdevolle toewijding van sociaalsdemocraat naar dit werkende en strevende en lijdende volk was uitgegaan. In dit tijdschrift kan zijne nagedachtenis met een nog inniger en begrijpender genegenheid herdacht worden dan in welk ander ook. Hij was een der onzen, deze geweldige auteur. Onder ons zal hij het volst blijven leven.

CRISIS IN PERMANENTIE*)

DOOR S. DE WOLFF

Inleiding.

CRISIS in Permanentie" is het wachtwoord van dezen tijd. Het sloeg in bij economen van diverse pluimage, varieerende van donkerszwart tot hehrood en men moet wel voor uiterst conservatief doorgaan, als men het waagt, de juistheid van deze uits spraak te durven betwijfelen.

Toch is de opvatting: „Crisis in Permanentie" minder modern dan de meeste aanhangers daarvan zich in hun onwetendheid voorstellen. Het is niet een beschouwingswijze ontstaan in dezen tijd, maar eene, die in onze dagen wederom opgedoken is.

Hoe vreemd het ook klinken moge, de conjunctuursopvatting: „Crisis m Permanentie" is eene door de conjunctuurszèlf volkomen bepaalde Zij duikt op en onder naarmate de conjunctuur zich in een andere phase bevindt.

Tot het juiste begrip hiervan is een korte uiteenzetting over de conjunctuurgolven noodzakelijk.

Wellicht klinkt het voor enkelen reeds afgezaagd, als wij er aan herinneren, dat het economisch leven een dubbele periodieke beweging doormaakt, ofschoon deze „banaliteit" nog kort geleden aan slechts weinig economen bekend was.

Zoo heeft b.v. de bekende Duitsche conjunctuursonderzoeker Wages mann, die in zijn in 1929 verschenen werk nog tamelijk sceptisch

*) Dit artikel is de eenigszins verkorte inhoud van een referaat, te houden op Zondag 6 November 1932, voor de Socialistische Vereeniging tot bestudeering van Maatschappelijke Vraagstukken. Het onverkorte referaat zal den leden dezer Ver* eeniging worden toegezonden.

659

Sluiten