is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 4, 1908, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken op dien Landdag, die gehouden werd te Leuven, in de stad der Roomsch-katholieke Alma Mater, in de wetenschappelijke citadel van van het Belgisch ultramontanisme. Coremans, Heuvelmans, Adelfons Henderickx haalden er de bisschoppen tamelijk ruw over den hekel. Ook was de clericale pers zeer ongerust en hoogst ontevreden over den Vlaamschen Landdag van Leuven.

Het nieuw stelsel van Helleputte (1906).

Doch nu gebeurde het lang verwachte mirakel : de middelafdeeling kwam bijeen. Al hare leden waren aanwezig, benevens Coremans en Van der Linden. Uit hare beraadslaging lekte, dat men na grondige bespreking een nieuw stelsel, dit van een gemakkelijk examen over het Nederlandsch, in de plaats der getuigschriften van Coremans’ voorstel, aan ’t verzinnen was. Het was eene uitvinding van Woeste en van Schollaert en zij verwekte geene kleine beroering onder de Vlaamschgezinden. Ons Recht trok beslist te velde tegen die nieuwe oplossing en noemde het schilderachtig « eene doode musch. » Een plakbrief van den Antwerpschen tak van het Algemeen Nederlandsch Verbond brandmerkte het voorgesteld examen als « eene fopperij op groote schaal. » Den 22“ Juni vergaderde de middelafdeeling opnieuw onder voorzitterschap van Schollaert en al hare leden (buiten Woeste) sloten zich aan bij het volgende voorstel van Helleputte :

Hel getuigschrift zal maar alleen afgeleverd worden aan degenen, die een examen zullen ondergaan hebben over de Vlaamsche taal, bestaande uit: 1® eene Vlaamsche vertaling, voor de oude humaniora uit het Latijn of uit het Grleksch, voor de hedendaagsche humaniora, uit het Engelsch, het Duitsch of het Spaansch; 2“ een Vlaamsch opstel zonder woordenboek; 3® eene ondervraging in het Vlaamsoh over de vakken, die in den leergang van de rhetorikaklasse onderwezen worden.

Het examen zou plaats hebben vóór eene jury, benoemd bij koninklijk besluit en bestaande uit een gelijk getal leeraars van het vrij an van het Staatsonderwijs, benevens den bestuurder van het gesticht, waar de leerling ter school ging, en eenen voorzitter, gekozen pp eene dubbele lijst onder de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie. Vander Linden en Vande Walle, bekende voorstanders van Coremans’ wetsvoorstel, stemden met de overige leden, ook Coremans zelf. Van Cauwenbengh werd tot verslaggever der middelafdeeling benoemd,