is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 4, 1908, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondbeginsel van de Kerk en een uitdaging tegen het gezond verstand. Het tweede wefd opgelost (24 April 1870) in de geest en met de woorden van de kerkvergadering van Trente (8 April 1546) : a De Bijbel is geschreven onder de ingeving van de H. Geest en heeft God tot maker (1). Hij moet in zijn geheel en met alle zijne delen gehouden worden voor heilig en kanoniek », en dit nog wel in de vorm van de Latijnse Vulgata, zonder aanzien van de Hebreeuwse en de Griekse tekst. Daarmee is alle wetenschappelike Bijbelkritiek bij de katholieken gedood, en staan dezen machteloos tegenover de moderne Bijbelwetenschap.

Sindsdien nu bezitten eindelik de Franse katholieken een geautoriseerde vertaling van de Vulgata. In 1872 stond Plus IX aan de Abbé Glaire toe die vertaling uit te geven, doch met geen ander nota’s dan uit de H.H. Vaders en uit katholieke uitleggers, en onder de veranlwoordelikheid van de drie, hem goedkeurende aartsbisschoppen. Tot op, heden bezitten ze nog geen geautoriseerde vertaling van de oorspronkelike Hebreeuwse en Griekse teksten. Overigens waartoe zou het dienen. Als de oorspronkelike teksten met de Vulgata niet overeenkomen, dan ligt de schuld aan die teksten of aan de bekrompenheid der vertalers, want sedert Trente is de V u/gafai alleen authentiek onder de waarborg van de onfeilbare Kerk (2).

Na 1870 worden pogingn in het werk gesteld om de Bijbelse studiën op de hoogte van de tijd te brengen. In 1877 werd het Bijbels Instituut te Jerusalem gesticht; in 1878 de Faculteit van katholieke godgeleerdheid te Parijs : daar werd de Abbé Loisy professor in het Hebreeuws in 1881.

Tevens kwamen de katholieke wetenschappelijke Kongressen tot stand; maar het Munchense van 1900 was reeds het laatste. Geleerde tijdschriften werden gesticht, waarvan de voornaamste waren de Revue biblique in 1891 en de Enseignement biblique in 1892.

(l) Met fijne spot heeft lioisy onlangs geschreven (Simples réflexions p. 42) “ God is de maker van de Bijbel gelijk hij de bouwmeester is van de Kathedraal van Parijs! „ |

(2) De kerkvergadering van Trente nam deze beslissing in zake As Vulgata om een vaste tekst te hebben in de discussies met de protestanten. Die beslissing betekent dus, dat, als twee partijen over een tekst twisten, een der twee mag bepalen da de discussie zal plaats hebben over een vertaling en dan nog wel over de hare!