is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 11, 1922-1923, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak doen ? De een hecht meer gewicht aan den oorsprong der woorden; de ander wil juistere uitdrukkingen invoeren; ieder is bezield met de zuiverste bedoelingen om het goede te bereiken, en met deze particularistische gedachten brengt men niets anders teweeg dan een warboel.

De ervaring leert ons hoe gevaarlijk het is af te wijken van den eenig geldigen regel. Daar de taal in het Strafrecht niet officieel gevestigd is,springt iedereen er mee om zooals het hem goeddunkt. leder parket bij de Hoven en rechtbanken heeft zijn vertaler, die noch het vak noch de taal kent; iedere griffie heeft, ten behoeve van de rechterlijke colleges, zijn tolk, die de taal verknoeit en onverstaanbaar maakt.

Er zijn vonnissen die de rechtsvordering tot straf uitdooven, in den doofpot steken, in de plaats van ze door verjaring of anderszins vervallen te verklaren; andere spreken van hechtigheid in den zin van samenhang, enz. Wij zullen maar geene verdere voorbeelden geven, want het is afzichtelijk.

Tegen dit stelsel werden vroeger bedenkingen geopperd; maar het mocht niet baten: wij waren nog in het tijdperk van het taalparticularisme, waaraan wij ons met moeite hebben ontwrongen.

Toen Mr. L. De Hondt zijne overigens goed verzorgde vertaling van het Wetboek van Strafvordering aan de leden der Staatscommissie onderwierp,schreef de voorzitter dezer Commissie, Baron de Crassier, tevens voorzitter van het Hof van Cassatie, op de eerste bladzijde der hem toegezonden proef: «Qu’il me soit permis de soumettre a M. Ie juge de Hondt une observation générale: c’est qu’il me parait s’être attaché trop scrupuleusement au texte franqais, parfois assez peu soigné, et qu’il négligé d’employer dans sa traduction des termes et des tournures de pbrases consacrés depuis longtemps par la législation et la jurisprudence néerlandaises. Le gouvernement beige a adopté, pour la traduction en langue flamande des lois et arrêtés et généralement des actes officiels, une orthographe confonne au système qui est suivi par la rédaction du «Nederlandsch Woordenboek», confiée a une commission internationale; c’est un premier pas qui conduira a I’uniformité de la phi-aséologie du flamand et du hollandais, et mon avis est qu’il ne faut laisser échapper aucune occasion