is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 12, 1923-1924, 1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naars, die wenschten dadelijk een nederige,hetzij bestendige, hetzij half bestendige woning op te trekken.

De Staat zelf liet, door tusschenkomst van de Hooge Commissarissen, huizen bouwen, voor geteisterden die, bij het betrekken er van, hun recht op oorlogsschade verzaakten.

Of aan den eigenaar van onroerende goederen werd, als voorschot op zijn vergoeding, ten hoogste 30.000 frank uitbetaald, en dan was hij geheel vrij in de wijze van herstellen.

Al die middelen bevorderden op practische wijze den heropbouw van de private eigendommen. Een blik op de Groote Markt te Nieuport, of het panorama van die stad (platen V en VI) zal den lezer daar ten volle van overtuigen.

De Nationale Maatschappij voor goedkoope Woningen had in West-Vlaanderen een provinciale afdeeling gesticht, die zich belastte met de oprichting van nederige huizen, vooral in de verwoeste gewesten. Die afdeeling heeft,onder meer, gezorgd voor het bouwen van een tuinwijk te Middelkerke (plaat VII) en van een veertigtal kleine hoeven voor de visschers van Oostduinkerke.

Te Westende werd vooral de rechtstreeksche tusschenkomst van het Staatsbestuur benuttigd (plaat VIII). Dat de geteisterden van verdere vergoeding afzagen en er openbare aanbestedingen voor het oprichten van belangrijke gebouwengroepen konden üitgeschreven worden, had een dubbel voordeel: de Schatkist had er bate bij en de dorpen rezen er spoediger door uit hun asch.

Het is ons niet om mooie frazen te doen. Een zinspeling op Lazarus’ verrijzenis bij voorbeeld zullen we liefst achterwege laten. Maar dit ééne toch willen we zeggen. Wie, onmiddellijk na den wereldoorlog, het «front» heeft bezocht en tot tranen toe ontroerd werd bij den tragischen aanblik van het geteisterd Vlaanderen, kan bij het zien van het weer oplevend Vlaanderen zijn optimisme en zijn bewondering het zwijgen niet opleggen.

Oostende, Mei 1923.

CYR. JANSENS.