Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

Waar passende bepalingen betreffende gezondheid, veiligheid en welzijn van de arbeiders, werkzaam bij de uitvoering van contracten, niet reeds van toepassing zijn krachtens nationale wettelijke maatregelen, collectieve arbeidsovereenkomst of arbitrale uitspraak, moet de bevoegde autoriteit alle passende maatregelen nemen ter verzekering van redelijke voorwaarden op het gebied van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de betrokken arbeiders.

Artikel 4

De wettelijke maatregelen of andere bepalingen, welke uitvoering aan de bepalingen van dit Verdrag geven,

a. moeten

1. ter kennis van alle betrokkenen worden gebracht; 2. de personen aangeven, die voor de naleving verantwoordelijk zijn;

3. de eis stellen, dat op opvallende plaatsen in de betrokken inrichtingen en werkplaatsen biljetten worden opgehangen, ter informatie van de arbeiders omtrent hun arbeidsvoorwaarden;

b. moeten, behoudens indien andere regelingen gelden ter verzekering van de naleving, regelen stellen voor het handhaven van

1. afdoende registers van de arbeidstijd van de arbeiders en de aan hen uitbetaalde lonen, en 2. een systeem van inspectie, dat afdoende is om een daadwerkelijke naleving te verzekeren.

Artikel 5

1. Afdoende sancties moeten worden toegepast, door weigering te contracteren of anderszins, indien de bepalingen ter regeling van arbeidsvoorwaarden in overheidscontracten niet worden nageleefd of toegepast.

2. Passende maatregelen moeten worden genomen, door het niet verrichten van de betalingen in het contract voorzien of anderszins, teneinde de arbeiders in de gelegenheid te stellen de lonen te ontvangen waarop zij recht hebben.

Artikel 6

In de jaarrapporten, ingediend krachtens artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, moeten volledige mededelingen worden gedaan ten aanzien van de maatregelen genomen ter uitvoering van dit Verdrag.

Artikel 7

1. Indien het een Lid betreft, wiens territoir grote gebieden bevat, waar, door de dunbevolktheid of door het stadium van ontwikkeling van het gebied, de bevoegde autoriteit de toepassing van dit Verdrag

Sluiten