Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 12 December 1951, houdende nadere wijziging visserijreglementen (maat op bot).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 22 October 1951, No. 10040, Directie van de Visserijen;

Gelet op de Visserijwet ( Stb. 1931, No. 410);

De Raad van State gehoord (advies van 20 November 1951, no. 34);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 4 December 1951, no. 11243, Directie van de Visserijen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In artikel 23, eerste lid, van het Zeeuwse-stromenvisserijreglement (Stb. 1911, No. 164), artikel 3, eerste lid, letter f, van het Riviervisserijreglement (Stb. 1932, No. 315), artikel 3, eerste lid, letter /, van het Algemeen Visserijreglement voor de binnenwateren (Stb. 1932, No. 315), artikel 3, eerste lid, letter b, van het Waddenzeevisserijreglement (Stb. 1932, No. 316) en artikel 3, eerste lid, letter f, van het Zuidhollandse-stromenvisserijreglement (Stb. 1932, No. 317) wordt in plaats van „bot 18 cm.” gelezen: „bot 20 cm.”.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 12 December 1951.

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, MANSHOLT.

Uitgegeven de vijf en twintigste Januari 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten