Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 638e

De eigenaren zijn niet bevoegd scheiding en deling te vorderen van de tussen hen bestaande gemeenschap of van een gedeelte daarvan.

Artikel 638ƒ

De akte van splitsing moet op straffe van nietigheid inhouden:

1°. de aanduiding van de ligging van het gebouw, dat wordt gesplitst, met vermelding van de kadastrale aanduiding van de percelen, die in de splitsing worden betrokken;

2°. een nauwkeurige omschrijving van de gedeelten van de gemeenschap, welke bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

3°. de kadastrale aanduiding van de appartementen overeenkomstig nader bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen en de vermelding van de eigenaar;

4°. een reglement.

Artikel 638g

Het reglement moet inhouden:

1°. vermelding van het aandeel, waarvoor ieder der eigenaren in de gemeenschap gerechtigd is, en de verhouding, waarin ieder tegenover derden voor de gezamenlijke schulden, kosten en lasten aansprakelijk is, zomede van de verhouding, waarin ieder daarin moet bijdragen;

2°. welke schulden, kosten en lasten voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaren;

3°. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening teneinde de door de eigenaren te storten bijdragen te kunnen berekenen;

4°. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten van de gemeenschap, welke niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

5°. een regeling omtrent de bevoegdheden der vergadering van eigenaren, het bijeenroepen der vergaderingen, het voorzitterschap der vergaderingen, het bijwonen der vergaderingen, de wijze waarop besluiten worden genomen en waarop het stemrecht wordt uitgeoefend en het aantal stemmen, dat ieder kan uitbrengen;

6°. door wiens zorg, en tegen welke gevaren, het gebouw moet worden verzekerd en onder wiens berusting de verzekeringspenningen aanvankelijk moeten verblijven.

Het reglement kan voorts inhouden:

1°. de oprichting van een vereniging van eigenaren, welke van rechtswege rechtspersoonlijkheid zal bezitten, indien zij voldoet aan de navolgende vereisten:

a. dat zij uitsluitend ten doel heeft het voeren van het beheer over het gebouw.

Sluiten