Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Griffierechten te voldoen in geval van hoger beroep bij het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade tegen een der in artikel 91, lid 1, van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden vermelde beslissingen, 75 Griffierechten te voldoen ingeval van beroep tegen een beslissing van de Directeur van het Bureau van het Commissariaat voor Oorlogsschade bij de Beroepscommissie Militaire Vorderingen. 76 Ontvangsten wegens verhuur van vaste activa. 77 Inkomsten voortvloeiende uit verbeurdverklaringen ingevolge het Tribunaalbcsluit. 78 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 79 Overige ontvangsten van het Commissariaat voor Oorlogsschade. Paragraaf 4. Consumentencrediet. 80 Ontvangsten in verband met de uitvoering van de wet op het Consumentencrediet. Onderafdeling VII. DIENST DER RIJKSBEGROTING. Paragraaf 1. Afdeling Financiën Publiekrechtelijke Lichamen. 81 Terugontvangst van bijdragen c.q. voorschotten aan publiekrechtelijke en daarmede gelijkgestelde lichamen terzake van schaden tengevolge van de oorlog en de bezetting. AFDELING IV. AFWIKKELING MILITAIR GEZAG. 82 Ontvangsten betreffende het Militair Gezag. II. KAPITAALSONTVANGSTEN. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling VIII. ONTVANGSTEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. 83 Overige ontvangsten betreffende Financiën. AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling IV. DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 84 Opbrengst van door ontmunting verkregen metaal.

Sluiten