Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

In voormelde begroting worden de volgende artikelen ingevoegd:

In: 1ste AFDELING Lasten en baten der exploitatie Lasten achter artikel 13: Artikel 13A Buitengewone afschrijvingen oorlogsschade ......... ƒ 67 800 achter artikel 15: 15A Kosten voortvloeiende uit de gratificatieregeiing voor het jaar 1950 .......................................... 3 262

Artikel III

De volgende artikelen van voormelde begroting worden gelezen als volgt:

2de AFDELING Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten Uitgaven Artikel 34 Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het kapitaal tot het bedrag der gedane afschrijvingen en buitengewone afschrijvingen oorlogsschade terwijl het artikel wordt verhoogd met f 67 800 en gebracht op ................................................... ƒ Ontvangsten Artikel 39 Het bedrag der afschrijvingen en buitengewone afschrijvingen oorlogsschade, voor aflossing op het kapitaal beschikbaar gekomen terwijl het artikel wordt verhoogd met f 67 800 en gebracht op ................................................... 294 800 294 800

Artikel IV

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt het totaal, zowel van de lasten als van de baten, van de lste Afdeling verhoogd met f 80 868 en mitsdien gebracht op f 1 300 738, terwijl het totaal, zowel van de kapitaalsuitgaven als van de -ontvangsten, van de 2de Afdeling wordt verhoogd met f 67 800 en mitsdien gebracht op f 543 800.

Sluiten