Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De afschriften bedoeld in het eerste lid zijn vrij van zegelrecht.

Artikel 113e

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 17, lid 2, is de afdeling niet bevoegd haar besluiten als bedoeld in de artikelen 113Z>, 113c en 113 d te wijzigen of in te trekken.

Artikel 113/

1. De voorzitter van de afdeling of degene, die hem vervangt, is bevoegd een onmiddellijke voorziening bij voorraad te geven in een aangelegenheid, waarin de bepalingen van dit hoofdstuk toepassing hebben gevonden of kunnen vinden, indien de voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is vereist en een desbetreffend verzoek schriftelijk tot hem is gericht of partijen vrijwillig voor hem zijn verschenen. De artikelen 127, 133, 142 en 150 b zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Tegen deze voorziening kan binnen een week beroep worden ingesteld bij de afdeling rechtspraak; artikel 150c is daarbij van overeenkomstige toepassing.”.

Artikel II

Aan artikel 21, lid 3, van het Besluit herstel rechtsverkeer (Staatsblad No. E 100), zoals dit artikel luidt sedert de Wet van 16 Januari 1947, ( Staatsblad No. H 22), wordt toegevoegd:

„Nochtans blijven rechten op onroerende zaken, welke na 30 Juni 1948 onder- bezwarende titel zijn verkregen, onaangetast.”.

Artikel III

Deze wet is mede verbindend voor Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea.

Deze wet treedt voor het Rijk in Europa in werking met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging in het Staatsblad, en voor Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging onderscheidenlijk in het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Gouvernementsblad van NieuwGuinea.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en

Sluiten